เงินฝากประจำประเภท 5 เดือน และ 10 เดือน

เงินฝากประจำประเภท 5 เดือน และ 10 เดือน

  • จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชี ขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งผู้ฝากได้แจ้งไว้แก่ธนาคาร
  • เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน
หมายเหตุ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด

ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย


KRUNGSRI PRIME

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ