บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
บัญชีเพื่อคนไทย
ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ฟรีค่าแรกเข้า และค่ารายปีบัตรเดบิต
ฟรีค่ารักษาบัญชี
ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ในการเปิดบัญชี
คนไทยอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 
เงื่อนไข
 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิด บัญชีร่วม, บัญชีเพื่อ และ บัญชีโดย)
 • สามารถเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี จนกว่าบัญชีพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติทั่วไปของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติทั่วไปของธนาคาร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • มียอดเงินฝากในบัญชีคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท
  • มียอดเงินเข้ารวม หรือ ยอดเงินออกรวมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิน 50,000 บาท/เดือน
  • ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากติดต่อกันเกิน 24 เดือน
  • ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • ค่าธรรมเนียมฝาก/ถอน/โอน(ถ้ามี) เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • สามารถสมัครบัตรเดบิตได้เฉพาะประเภทที่ธนาคารกำหนด ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรเดบิต, ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหมดอายุตลอดระยะเวลาที่บัญชียังคงสถานะเป็นบัญชีพื้นฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีบัตรชำรุด สูญหาย ลืมรหัส บัตรถูกยึดที่ตู้เอทีเอ็ม อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน คิดค่าธรรมเนียมตามประเภทของบัตรที่ธนาคารกำหนดให้สิทธิประโยชน์ (อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของแต่ละธนาคาร)

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ