เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ (สาขา)

ออมทรัพย์มีแต่ได้
ออมทรัพย์มีแต่ได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ รายละเอียดการสมัคร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 
รับดอกเบี้ย
ทุกเดือน
ฝากขั้นต่ำเพียง
500 บาท
ฝาก ถอน เมื่อไหร่ก็
ดอกเบี้ยสูง
เงินคงเหลือในบัญชี
ไม่มีขั้นต่ำ

เปรียบเทียบบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท

  ฝากประจำ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ มีแต่ได้
คล่องตัว -
ดอกเบี้ยสูง -
รับดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนด มิ.ย.และ ธ.ค. ทุกเดือน
ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย - เมื่อดอกเบี้ยรับรวมทั้งปีไม่ถึง 20,000 บาท
 
  • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทของธนาคาร รับสิทธิประโยชน์ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินพร้อมเพย์ โอนเงินข้ามเขต ชำระค่าสินค้าและบริการ และการเติมเงิน เมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Digital ได้แก่ Krungsri Mobile App (KMA), Krungsri Online (KOL) และ Krungsri BIZ Online (KBOL)
  • สำหรับบัญชีออมทรัพย์ มีแต่ได้ มีเงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/โอนเงิน 2 ครั้งแรกในแต่ละเดือน การถอนเงิน/โอนเงิน ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/โอนเงินตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามปกติ
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 

รายละเอียดการสมัคร

สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก มีแต่ได้ ผ่านช่องทางสาขาธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชี “ร่วม” , บัญชี “เพื่อ” และ บัญชี “โดย”)
  • จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 50 ล้านบาท กรณียอดเงินฝากในส่วนที่มากกว่า 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  • เบิกถอนเงินหรือโอนเงินผ่านทุกช่องทาง ตั้งแต่รายการที่ 3 เป็นต้นไป ภายในเดือนเดียวกันมีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท (หักเงินจากบัญชีผู้ฝากในวันถัดไป)
  • การทำรายการเบิกถอนหมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ และ รายการปิดบัญชี
  • กรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถถอนเงินได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร


กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ