ระบบเคลียริ่งเช็คแบบใหม่ด้วยภาพเช็ค

ระบบเคลียริ่งเช็คแบบใหม่ด้วยภาพเช็ค

ICAS ระบบเคลียริ่งเช็คแบบใหม่ด้วยภาพเช็ค

ระบบ ICAS คือ
 • ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คระบบใหม่ด้วยภาพเช็ค
 • ธนาคารที่รับฝากเช็คส่งภาพเช็คไปให้ธนาคารผู้จ่าย เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสั่งจ่าย
 • ระบบนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านเช็ค สามารถลดเวลาเรียกเก็บเงินตามเช็ค จาก 1-5 วันทำการเหลือ 1 วันทำการ

ไอแคส (ICAS) มีประโยชน์อะไรบ้างกับผู้ใช้เช็ค
 • การหมุนเวียนเงินมีความคล่องตัวมากขึ้น ผู้ฝากเช็คจะรู้ผลการเรียกเก็บเงินภายใน 1 วันทำการหลังจากวันที่ฝากเช็ค
 • มีเวลาฝากเช็คได้มากขึ้น การใช้ภาพเช็คจะช่วยลดเวลาในการขนส่งตัวเช็ค ทำให้ธนาคารสามารถขยายเวลาในการรับฝากเช็คจากลูกค้าได้ยาวนานขึ้น

การสั่งจ่ายเช็คต้องมีตราประทับ/ตรานูน/ตราสี หรือไม่
 • กฎหมายไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายเช็คว่าต้องมีตราประทับ/ตรานูน/ตราสี
 • แม้หนังสือบริคณห์สนธิอาจกำหนดเงื่อนไขการลงนามว่าต้องมีตราประทับกำกับ แต่การสั่งจ่ายเช็คของนิติบุคคลสามารถกระทำได้ตามเงื่อนไขการลงลายมือ ตามที่ตกลงไว้กับธนาคารโดยไม่จำเป็นต้องมีตราประทับ
 • การเปิดบัญชีกระแสรายวันของนิติบุคคล จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการมอบอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

ผู้สั่งจ่ายเช็คต้องทำอย่างไร
 • เตรียมเงินในบัญชีให้เพียงพอสำหรับการชำระเงิน ตามวันที่ระบุในหน้าเช็ค เนื่องจากมีการเรียกเก็บเงินเร็วขึ้นกว่าเดิม
 • ไม่ควรแก้ไขข้อมูลบนหน้าเช็ค เพื่อป้องกันการทุจริตจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • ไม่ปรุจำนวนเงิน เจาะหรือทำให้เช็คเป็นรู และไม่ใช้ดินสอหรือปากกาสีแดงหรือปากกาเคมีในการเขียนเช็ค
 • จำนวนเงินบนหน้าเช็คไม่ควรเกิน 1,000 ล้านบาท (หากชำระเกินกว่านั้นให้ใช้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต)
 • ควรติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอยกเลิกการใช้ตราประทับ/ตรานูน/ตราสีเป็นเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็คเพราะตราเหล่านี้อาจบดบังข้อมูลที่สำคัญบนเช็ค
 • หากมีการใช้ตราประทับฯ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมุดเช็คสูงขึ้น เนื่องจากตราประทับฯ อาจบดบังสาระสำคัญบนเช็ค ทำให้ต้องส่งตัวเช็คจริงไปให้ธนาคารผู้จ่ายตรวจความถูกต้อง ในกรณีเช่นนี้ การจ่ายเงินอาจล่าช้ากว่าเช็คทั่วไป ผู้รับเงินจะไม่สะดวก และอาจไม่ยินดีรับเช็คที่มีตราประทับฯ
 • เก็บรักษาเช็คให้อยู่ในที่ปลอดภัย และต้องแจ้งธนาคารทันทีเมื่อทราบว่าเช็คหาย

ระบบไอแคส (ICAS) เริ่มใช้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2554 และขยายไปทั่วประเทศปี 2555
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ