บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ลด...ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน
สร้าง...ความคล่องตัวในการบริหารเงินตราต่างประเทศ
เพิ่ม...ค่าเงินของท่านด้วยดอกเบี้ยเงินฝาก

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account - FCD)
 • ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนของธุรกิจนำเข้าและส่งออก
 • สร้างความคล่องตัวในการบริหารเงินตราต่างประเทศของธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เพิ่มทางเลือกการลงทุนในเงินฝากที่ได้ผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยเงินฝาก
 • สำรองเงินเพื่อการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคต เช่น ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าการศึกษาบุตรหลานในต่างประเทศ เป็นต้น
 
เลือกเปิดบัญชีได้ถึง 12 สกุลเงิน (1 บัญชี ต่อ 1 สกุลเงิน)
USD, GBP, EUR, JPY, AUD, CHF, HKD, SGD, NOK, SEK, DKK, CNY

ชนิดบัญชีเงินฝาก
 
ชนิดบัญชี และประเภทผู้ฝาก วัตถุประสงค์ฝากเงิน แหล่งเงินฝาก บัตร FCD – ATM
Foreign Currency Deposit
(FCD)
 • ชาวต่างชาติ – Foreigner (Non – Thai Resident)
ออมเงิน - เงินทุน
ผู้ฝากต่างชาติ
รับเงินจากต่างประเทศ/ธนบัตรต่างประเทศ
/เงินบาท
ให้บริการ
 • นิติบุคคลต่างชาติ Foreign Juristic Person (Non – Thai Resident)
ไม่มีบริการ
Special Foreign Currency Deposit
(SFCD)
 • คนไทย/คนต่างด้าว (Thai  Resident)
ออมเงิน - เงินทุน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
รับเงินจากต่างประเทศ/ธนบัตรต่างประเทศ ให้บริการ
 • นิติบุคคลไทย/นิติบุคคลต่างด้าว Thai/Allen Juristic Person (Thai  Resident)
ไม่มีบริการ
Domestic Funds – Foreign Currency Deposit
(DFCD)
 • คนไทย/คนต่างด้าว(Thai  Resident)
ออมเงิน – เงินทุน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ฝากโดยแสดงหลักฐานภาระ
เงินบาท/ธนบัตรต่างประเทศ ไม่มีบริการ
 • นิติบุคคลไทย/นิติบุคคลต่างด้าว Thai/Allen Juristic Person (Thai  Resident)
ไม่มีบริการ
Domestic Funds – special Foreign Currency Deposit
(DSFCD)
 • คนไทย/คนต่างด้าว (Thai  Resident)
ออมเงิน – ลงทุน
เงินฝาก
เงินบาท/ธนบัตรต่างประเทศ ให้บริการ
 • นิติบุคคลไทย/นิติบุคคลต่างด้าว Thai/Allen Juristic Person (Thai  Resident)
ไม่มีบริการ

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
 
ประเภทบัญชี
จำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าสกุลอื่น)
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือน*
กระแสรายวัน (ไม่ใช้เช็ค) 2,000 500  
ออมทรัพย์ (บุคคลธรรมดา) 500 500
ออมทรัพย์ (นิติบุคคล) 5,000 5,000
ฝากประจำ (เดือน) 5,000 ยอดฝากต่อรายการไม่ต่ำกว่า
USD 2,000 หรือเทียบเท่า
ฝากประจำ (วัน) บุคคลธรรมดา 500,000 ฝากต่อรายการไม่ต่ำกว่า
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
นิติบุคคล 3,000,000 ฝากต่อรายการไม่ต่ำกว่า
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ

หมายเหตุ
*เฉพาะบัญชีผู้ฝากชาวต่างชาติ มียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าธนาคารกำหนดและไม่เคลื่อนไหวบัญชีนานติดต่อกัน 90 วัน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี 10 ดอลลาร์สหรัฐฯหรือเทียบเท่าอัตราที่ธนาคารกำหนดต่อเดือน ผู้ฝากสัญชาติไทย/คนต่างด้าว (Thai Resident) ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือและไม่มีค่ารักษาบัญชี) • บัญชีผู้ฝากชาวต่างชาติมียอดเงินฝากคงเหลือเท่ากับศูนย์ (0.00) นานติดต่อกัน 365 วัน ระบบเงินฝากจะปิดบัญชีอัตโนมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารจะออกบัตรคู่ฝากให้ผู้ฝากถือแทนสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานการรับฝากเงิน • ผู้ฝากสัญชาติไทย/คนต่างด้าว (Thai Resident) ฝากธนบัตรสกุลต่างประเทศ (Bank Notes) เข้าบัญชีชนิด SFCD หรือถอนธนบัตรฯ ทุกชนิดบัญชีต้องยื่นสำเนาหนังสือเดินทางทุกครั้ง • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ และเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

จำนวนเงินฝากสูงสุด ณ สิ้นวันแต่ละชนิดบัญชี (รวมทุกสกุลเงิน ทุกบัญชี ทุกธนาคาร ของผู้ฝากต่อราย)
 
ชนิดบัญชี
จำนวนเงินฝากสูงสุด (ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าอัตราที่ธนาคารกำหนด)
Non Thai Resident Thai Resident
ชาวต่างชาติ นิติบุคคลต่างชาติ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
FCD ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน - -
SFCD - - ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน
DFCD - - ฝากได้ไม่เกินวงเงินตาม
หลักฐานภาระที่แสดง
ฝากได้ไม่เกินวงเงินตาม
หลักฐานภาระที่แสดง
DSFCD - - 5,000,000 5,000,000

หมายเหตุ
 • จำนวนเงินฝากสูงสุดแต่ละชนิดบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ฝาก-ถอน ธนบัตรต่างประเทศทุกครั้งแสดงหลักฐานตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • บัญชีผู้ฝากไทยฝากธนบัตรต่างประเทศ รวมทุกบัญชี ทุกสกุลเงิน ทุกธนาคารต่อราย ต่อวัน ฝากได้ไม่เกินวันละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย


ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ