บริการรับฝากเช็คเคลียริ่ง

บริการรับฝากเช็คเคลียริ่ง

บริการรับฝากเช็คเคลียริ่ง
เช็คกรุงศรี รับเงินเร็ว ฝากวันนี้ รับวันนี้
เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารกระแสเงินสดจากการฝากเช็คได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ธนาคารจึงยกระดับการบริการรับฝากเช็ค ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 
การรับฝากเช็ค เวลาได้รับเงิน
ลูกค้าฝากเช็คกรุงศรี
เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ลูกค้าฝากเช็คกรุงศรีเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รับเงินภายใน
วันที่ฝากเช็ค
ลูกค้าฝากเช็คต่างธนาคาร
เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ลูกค้าฝากเช็คต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รับเงินตั้งแต่ 11.00 น.
ในวันทำการถัดไป
 
เงื่อนไข

 
สาขาในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ ปิดรับฝากเช็คเคลียริ่งเวลา 15.00 น. จำนวน 209 สาขา สาขานอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ ปิดรับฝากเช็คเคลียริ่งเวลา 15.00 น. แยกตามภูมิภาค ดังนี้
  • สาขาในเขตภาคกลาง ทุกจังหวัด
  • สาขาในเขตภาคใต้ ทุกจังหวัด
  • สาขาในเขตภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจังหวัด
  • สาขาในเขตภาคเหนือ ทุกจังหวัด

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ