ประกันสังคม

ประกันสังคม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้บริการด้านประกันสังคมกับลูกค้าบุคคล 3 บริการด้วยกันคือ
 
บริการรับชำระเงินสมทบผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้บริการกับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) ในการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยธนาคารฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที

วิธีการ
  1. กรอกรายละเอียดในใบชำระเงิน
    • ชื่อ นามสกุล ผู้ประกันตน
    • หมายเลขอ้างอิง 1 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
    • หมายเลขอ้างอิง 2 เดือน ปี พ.ศ. ของงวดค่าจ้างที่ต้องนำส่งเงิน
  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ประกันตนโดยสมัครใจ)

บริการรับชำระเงินสมทบด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) เพื่อชำระเงินสมทบเพียงผู้ประกันตนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ และแจ้งความประสงค์พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝาก ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา สำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อมูลให้ธนาคารดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนเป็นประจำทุกเดือน และธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ประกันตนทางไปรษณีย์
 
บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนของสำนักงานประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนใน 7 กรณี คือเจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ตาย, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ และว่างงาน เพียงผู้ประกันตนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ และแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ครบถ้วน พร้อมกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชี เงินฝากส่งให้สำนักงานประกันสังคม หลังจากสำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากแก่ผู้ประกันตนโดยอัตโนมัติ

 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ