ตรวจสอบข้อมูลเครดิตง่ายๆ ผ่านช่องทางหลากหลาย

Credit checking

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ / กรุงศรีออนไลน์

ทำไมต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • ตรวจว่าตนเองมีหนี้สินที่ไหนบ้าง มีกี่บัญชี
  • ตรวจว่ามีบัญชีสินเชื่อของคนอื่นปะปนเข้ามาในประวัติตนเองหรือไม่
  • ตรวจว่ามีประวัติค้างชำระ ในอดีตหรือปัจจุบันยังมีการค้างชำระหรือไม่
  • ตรวจว่าเมื่อชำระหนี้หมดไปแล้ว มีการปิดบัญชีจริงยอดหนี้เป็นศูนย์หรือไม่
  • ตรวจเพื่อเตรียมตอบคำถามกับสถาบันการเงินที่ตัวเราจะไปขอกู้ เพราะประวัติเครดิตบูโรของเราเอง ไม่รู้ไม่ได้
  • ตรวจความถูกต้องอื่น ๆ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ฯ
เงื่อนไข
  • เฉพาะบุคคลธรรมดาที่ยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทนได้)
  • กรณีที่ยื่นคำขอที่สาขาต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดเท่านั้น
  • บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการรับคำขอเท่านั้น
  • กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้รับรายงานข้อมูลเครดิตภายในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โทร. 0 2643 1250 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ