บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID - NDID) คืออะไร

เทคโนโลยีเพื่อการยืนยันตัวบุคคลแบบดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ด้วย ความสะดวกและปลอดภัย ในการยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการต่าง ๆ จากทางภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุน โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตน ณ สถานที่ทำการนั้น ๆ ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล และลดงานเอกสารซ้ำซ้อน โดยบริการนี้จะเริ่มทดลองใช้ในธุรกิจธนาคาร ด้วยการยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีใหม่เป็นบริการแรก

ประโยชน์ระบบ NDID ของธนาคารกรุงศรี

Krungsri NDID

สะดวก รวดเร็ว

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำธุรกรรมได้ทุกที่

Krungsri NDID

ปลอดภัย

พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

Krungsri NDID

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล NDID ให้กับธนาคาร

เปิดบัญชีเงินฝากไม่ต้องไปธนาคาร

ด้วยบริการยืนยันตัวตนเปิดบัญชีใหม่รูปแบบดิจิทัล (National Digital ID - NDID)

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 – 70 ปี
ต้องเคยเปิดบัญชีเงินฝาก หรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นใดด้วยบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ที่สาขาของธนาคารที่ลูกค้าใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน
ต้องใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารที่เปิดบัญชีที่เข้าร่วมทดสอบ NDID ของธนาคาร

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

ออมทรัพย์
มีแต่ได้ ออนไลน์

บัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์

  • ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

  • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

  • ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

1  ชื่อการทดสอบ

การทดสอบการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก

การยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID เป็น ‘ทางเลือก’ ให้แก่ผู้ใช้บริการในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิทัล ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดิทางมาแสดงตนที่สาขา ลดการกรอกข้อมูล และลดการใช้ประมาณเอกสารกระดาษ

ช่วยยกระดับการทำธุรกรรมเปิดบัญชีเงินฝากให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และมีความปลอดภัยสูงกว่าการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ใช้บริการสามารถต่อยอดการยืนยันตัวตนไปยังการสมัครใช้บริการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต เช่น การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์ การสมัครประกัน เป็นต้น

ในระยะแรก (ตั้งแต่ 6 ก.พ. 63 เป็นต้นไป) ธนาคารที่ทดสอบมีทั้งหมด 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

ธนาคารอื่นจะทยอยทดสอบตามความพร้อมของแต่ละธนาคาร

ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีหรือยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID

NDID เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำได้เมื่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม (Consent) โดยจะไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ที่แพลตฟอร์ม แต่ข้อมูลจะเก็บแบบกระจายศูนย์ภายใต้ธนาคารที่ให้บริการ

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ NDID จะไม่สามารถเห็นและเข้าถึงข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการได้

ธนาคารให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอมโดยขัดแจ้งจากผู้ใช้บริการและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่นหนารัดกุม และจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเท่านั้น

1  ช่องทางการสมัครใช้การยืนยันตัวตนผ่าน NDID (ด้าน ldP)

ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันของธนาคาร สาขา หรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

ผู้ใช้บริการต้องผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนกับกรมการปกครองแบบออนไลน์ (DOPA Online) หรือตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางกับกรมการกงสุล พร้อมทั้งถ่ายภาพ และยืนยันตวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) กับธนาคารแล้ว

วิธีการขึ้นกับกระบวนการของแต่ละธนาคาร เช่น

แอปพลิเคชันทาง smart phone ของผู้ใช้บริการ

  • เข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันของธนาคารที่ให้บริการ

  • กดเลือกเมนูการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล หรือการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

  • ระบบจะให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ถ่ายรูปผู้ใช้บริการและหลักฐานต่างๆ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางแสดงข้อตกลงในการใช้บริการ และขอความยินยอมในการเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูล

  • ระบบแจ้งการสมัครใช้บริการสำเร็จผ่านข้อความแจ้งเตือน (Notification /SMS) หรืออีเมล

สาขา

  • ไปที่เคาท์เตอร์สาขาที่ให้บริการ

  • แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าประสงค์จะสมัครใช้การยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล หรือการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

  • เจ้าหน้าที่ธนาคารแนะนำขั้นตอนการสมัคร เช่น กรอกข้อมูลลงในระบบ ถ่ายรูป แสดงข้อตกลงในการใช้บริการ ขอความยินยอมในการเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งเปิดใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ผูกกับการยืนยันตัวตน

ผู้ใช้บริการสามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอปพิเคชันของธนาคารที่ร่วมทดสอบ

ผู้ใช้บริการเลือกยืนยันตัวตนกับธนาคารที่เคยลงทะเบียนขอใช้การยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไว้แล้ว

ระยะเวลาและช่องทางการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิทัล โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID

ธนาคาร
การขอเปิดบัญชีเงินฝาก
การขอยืนยันตัวตน
ช่วงเวลา ช่องทาง ช่วงเวลา ช่องทาง
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 7.00 - 22.00 Mobile App
(ติดตั้ง App ที่สาขาตามที่ธนาคารกําหนด)
24 ชม. Mobile App
(Bualuang mBanking)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 6.00 - 21.00 Mobile App
(KMA)
24 ชม. Mobile App
(KMA)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 24 ชม. Mobile App
(K-Plus)
24 ชม. Mobile App
(K-Plus)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 7.30 - 20.00 Mobile App
(CIMB TH Digital Banking)
24 ชม. Mobile App
(CIMB TH Digital Banking)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 6.00 - 22.00 Mobile App
(ME by TMB)
24 ชม. Mobile App
(ME by TMB)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 7.00 - 22.30 Mobile App
(SCB Easy)
7.00 - 22.30 Mobile App
(SCB Easy)

ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการด้วยตนเองผ่าน KMA (Krungsri Mobile App) โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า > เพิกถอนการใช้ชีวมิติ