บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ

บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านในการชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านการหักบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารโดยอัตโนมัติ เช่น การชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าประกัน ฯลฯ 

 
เพียงแค่ท่านมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร ก็สามารถขอใช้บริการที่สะดวกสบายกับธนาคารได้ทันที โดยท่านจะไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเสียเวลาไปยืนเข้าแถวเพื่อรอชำระเงินหรือปัญหาการลืมชำระเงินอีกต่อไป

การสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
ปัจจุบันธนาคารได้พัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการได้ที่บริษัทผู้รับเงินและสาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

สาขาของธนาคาร มีขั้นตอนการสมัครใช้บริการดังนี้
  1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคาร
  2. ยื่นใบสมัครใช้บริการหรือหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติที่บันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเอกสารตามที่บริษัทผู้รับเงินแต่ละแห่งกำหนด เช่น
  • ใบแจ้งการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  1. ผลการสมัครใช้บริการและกำหนดการเริ่มหักบัญชีเงินฝากลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทผู้รับเงิน

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ