บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT

banner

ด้วยเครือข่ายธนาคารตัวแทนในต่างประเทศทั่วโลกของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และการโอนเงินที่ทันสมัยผ่านระบบ S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Inter-Bank Financial Telecommunication) ระบบมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับ คุณจะได้รับบริการโอนเงินไปต่างประเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และปลอดภัย

เพียงคุณติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อต้องการโอนเงินต่างประเทศ โดยยื่นแบบคำขอทำธุรกรรม ซึ่งระบุชื่อและหมายเลขบัญชีของผู้รับปลายทาง ธนาคารปลายทางและ S.W.I.F.T. Code: AYUDTHBK หรือหมายเลข IBAN (International Bank Account Number) ที่ถูกต้อง พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์

ค่าธรรมเนียม
Charge Ben คือ ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคารกรุงศรี ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกเรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศจะถูกหักจากยอดเงินที่โอนไป ซึ่งผู้รับเงินจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  • 500 บาทต่อรายการ
Charge Our คือ ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนในการโอนเงินไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายของธนาคารต่างประเทศ ซึ่งผู้รับเงินปลายทางจะถูกหักค่าธรรมเนียมที่ธนาคารปลายทางบางส่วน (ถ้ามี)
  • สกุลเงินยูโร (EUR) : เก็บเพิ่ม 1,200 บาทต่อรายการ
  • สกุลเงินปอนด์ (GBP) : เก็บเพิ่ม 1,200 บาทต่อรายการ
  • สกุลเงินเยน (JPY) : เก็บเพิ่ม 0.05% / รายการ ของจำนวนเงินที่โอนขั้นต่ำ JPY5,000
  • สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) : เก็บเพิ่ม 800 บาทต่อรายการ
  • สกุลเงินอื่น ๆ : เก็บเพิ่ม 800 บาทต่อรายการ

ข้อกำหนด
กรณีโอนเงินไปต่างประเทศจำนวนเงินตั้งแต่ /200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ผู้โอนต้องยื่น “แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ” และเอกสารหลักฐานประกอบวัตถุประสงค์ในการโอนเงินตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศและ S.W.I.F.T.
โทร: 0 2296 2892-6, 0 2296 4528
แฟกซ์: 0 2296 2897, 0 2296 2969

 

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ