บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

banner

ด้วยบริการบริการที่ทันสมัย ผ่านเครือข่าย S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วโลก 

คุณจะได้รับเงินโอนจากต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีของคุณที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพียงให้ผู้โอนเงินในต่างประเทศแจ้งธนาคารผู้โอนเงิน ให้ทำการส่งคำสั่งโอนเงินผ่าน S.W.I.F.T. มายังชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมระบุ SWIFT Code: AYUDTHBK

ค่าธรรมเนียม
  • 0.25% ของยอดเงินที่โอน (ขั้นต่ำ 200.00 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500.00 บาท)
  • กรณีที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงินปลายทางอยู่นอกเขตสำนักหักบัญชี (Outside Clearing Zone) หรืออยู่ในเขตต่างจังหวัด จะมีค่าคู่สาย 20.00 บาทต่อรายการ
ข้อกำหนด
กรณีการรับเงินโอนจากต่างประเทศจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000.00 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า ผู้รับเงินต้องยื่น “แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ” ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศและ SWIFT
โทร. 0 2296 2890-1 แฟกซ์: 0 2296 2969

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ