บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

banner

ด้วยบริการที่ทันสมัย ผ่านเครือข่าย S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Inter-Bank Financial Telecommunication) ระบบมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วโลก

คุณจะได้รับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและปลอดภัย เพียงให้ผู้โอนเงินในต่างประเทศแจ้งธนาคารผู้โอนเงิน ส่งคำสั่งโอนเงินผ่าน S.W.I.F.T. มายังชื่อและหมายเลขบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมระบุ SWIFT Code: AYUDTHBK

ค่าธรรมเนียม
  • 0.25% ของยอดเงินที่โอน (ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท)

ข้อกำหนด
กรณีการรับเงินโอนจากต่างประเทศจำนวนเงินตั้งแต่ 200,000 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า ผู้รับเงินต้องยื่น “แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ” ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศและ SWIFT
โทร. 0 2296 2890-1
แฟกซ์: 0 2296 2969

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ