Krungsri Quick Pay

Krungsri Quick PAY

เปลี่ยนสมาร์ทโฟน / แท็ปเล็ต ให้เป็นเครื่องรูดบัตรด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ให้การชำระค่าสินค้า และ
บริการเป็นเรื่องง่าย เปิดโอกาสทางธุรกิจของคุณ กับ Krungsri Quick Pay ซื้อง่าย ขายคล่องที่
สามารถให้บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการด้วยบัตรเครดิต และเดบิต ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ
แท็ปเล็ต ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชม

 

 
เพิ่มเพิ่ม
โอกาสในการขาย
มากขึ้นเพิ่มช่องทาง
ในการชำระเงิน ไม่จำกัด
เฉพาะในร้านค้า
ลดลด
ลดความเสี่ยงในการ
ถือเงินสดไม่ต้องเสี่ยง
กับการถือเงินสดมากๆ
ไม่ต้องถอนเงิน
ง่ายง่าย
รับชำระค่าสินค้า
และบริการ ด้วย
บัตรเครดิตและเดบิต
รองรับบัตร VISA,
MasterCard จากทุก
สถาบันการเงินทั่วโลก
คล่องตัว  คล่องตัว
สามารถใช้งานได้ตลอด
24 ชั่วโมง
ทุกสถานที่ที่มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
(Edge/3G/Wi-fi)
 
รวดเร็วรวดเร็ว
สามารถตรวจสอบ
ยอดขายแบบ
Real Time และดึงข้อมูล
ออกมาใช้งาน
ได้ทันทีผ่านKrungsri
Quick pay
Merchant Portal
ปลอดภัยปลอดภัย
ด้วยระบบ SMS / e-Mail
แจ้งยืนยันทำรายการ
 
 
krungsri quick pay
มั่นใจ
ด้วยการกำหนดรหัส (PIN) เฉพาะผู้ใช้ (User) เข้ากับอุปกรณ์สื่อสาร (Device) และการันตีความสำเร็จด้วยรางวัลจากสถาบัน BPA (Banking & Payment Asia) Trailblazer Award 2013 ประเภท Product Excellent in Payment Innovation ในฐานะพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ Krungsri Quick Pay จากประเทศสิงคโปร์
 
ขั้นตอนการให้บริการ
► Krungsri Quick Pay ประกอบไปด้วย
krungsri Quickpay
อุปกรณ์อ่านบัตร
Card reader
Quick PAY
แอพพลิเคชั่น
Krungsri Quick Pay

Smart phone, โทรศัพท์มือถือ*
หรือ Tablet ที่รองรับระบบ iOS

 
 

*โทรศัพท์ที่รองรับบริการโทรศัพท์มือถือหน้าจอสีที่รองรับเทคโนโลยี JAVA MIDP เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้นไปและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 3G/Edge/Wi-Fi
*รองรับ IOS เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไปที่ไม่ Jailbreak
 รองรับ Andriod เวอร์ชั่น 4.1 ขึ้นไปที่ไม่ Root

ดาวน์โหลดเอกสาร Device Support

เริ่มการใช้งานครั้งแรก
 1. Download Application จาก Apple Store (iOS) / Play Store (Android)
 2. เปิดใช้งานด้วย รหัส (Activation Code) ที่ได้รับจากธนาคาร
 3. เชื่อมต่อเครื่องกรุงศรี ควิก เพย์ ที่ได้จากธนาคาร
 

ขั้นตอนการทำรายการรับชำระสินค้าและบริการ
เปิดแอพพลิเคชั่น
 
Quick Pay
เสียบบัตร หรือ
 
Quick Pay
รูดบัตร
 
 
 
ขั้นตอนการใช้งาน กรุงศรี ควิกเพย์

การทำรายการขาย

 


Step 1
ใส่รหัสเปิดใช้งาน

Step 2
เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต

Step 3
กรอกจำนวนเงิน
 

Step 4
ใส่รหัสพนักงาน
(Pin 4 หลัก)

Step 5
รูดหรือสอดบัตร

Step 6
ลูกค้าเซ็นบนหน้าจอ
 

Step 7
อนุมัติการทำธุรกรรม

Step 8
กรอกอีเมล์หรือ
เบอร์มือถือ จากนั้น
กดปุ่ม "ส่งใบเสร็จ"
 

การทำรายการยกเลิกรายการขายStep 1
เลือกเมนู "รายการธุรกรรม"

Step 2
เลือกรายการที่
ต้องการยกเลิก

Step 3
กดปุ่ม
"ยกเลิกการทำธุรกรรม"
 

Step 4
กดปุ่ม
"ยืนยันการยกเลิกการทำธุรกรรม"

Step 5
ใส่รหัสพนักงาน
(Pin 4 หลัก)

Step 6
อนุมัติการยกเลิก
การทำธุรกรรม
 

Step 7
กรอกอีเมล์หรือ
เบอร์มือถือ จากนั้น
กดปุ่ม "ส่งใบเสร็จ"

Step 8
รายการยกเลิก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
และใบเสร็จถูกส่งเรียบร้อย
 

เงื่อนไขและเอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 2. ชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 3. เอกสารการประกอบธุรกิจ
 • บุคคลธรรมดา - สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • นิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล-ประเภททั่วไป             
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าต้องจดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • สำเนาหนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
 1. กรณีที่เป็นธุรกิจที่จัดนำเที่ยว (Travel Agent) จะต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยว ซึ่งออกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 2. กรณีเป็นโรงพยาบาล/คลีนิค จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
 • สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
 • สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
 1. กรณีเป็นโรงเรียน ต้องมีสำเนาใบอนุญาตให้เปิดโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. กรณีเป็นตัวแทนนายหน้าขายประกันฯ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนรับชำระค่าเบี้ยประกัน ซึ่งออกโดยบริษัทประกันฯ
 1. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ในกรณีนิติบุคคล
 2. สำเนาบัญชี ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีเป็นนิติบุคคลและต้องการให้ธนาคารเป็นตัวแทนดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
หมายเหตุ
 1. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจให้ติดต่อกลับ
*
*
*
*
บริการที่ลูกค้าสนใจ: *


*

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ