บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่ 3 ผ่านระบบ Bahtnet

banner

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการโอนเงินจำนวนมากให้แก่ผู้รับที่มีบัญชีอยู่ธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น ผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทย

โอนเงินผ่านสาขาธนาคาร

ลักษณะบริการ
  • ผู้โอนได้รับเงินภายในวันที่ทำรายการ (กรณีทำรายการก่อน 13.30 น.)
  • ผู้โอนไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร
  • สามารถทำรายการโอนได้ทั้งเงินสด หรือหักบัญชีธนาคาร
  • ไม่จำกัดวงเงินในการโอนต่อครั้ง
  • ให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียม
  • 250 บาท ต่อรายการ
  • ในกรณีที่มีการโอนข้ามเขต ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเป็น 10,000 ละ 10 บาท เศษ 1,000 บาท คิด 1,000 ละ 1 บาท
  • ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตสูงสุดไม่เกิน 750 บาท
  • ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ