กรุงศรี พีเอ เอ็กซ์ตร้า พร้อม 3 ปี

กรุงศรี พีเอ เอ็กซ์ตร้า พร้อม 3 ปี

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัยสำเร็จรูปอุบัติเหตุ กรุงศรี พีเอ เอ็กซ์ตร้า พร้อม 3 ปี ราคาเพียง 4,483 บาท

 • คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 800,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายได้ผู้ป่วย ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุวันละ 1,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1 เดือน ถึง 65 ปี 66 ปี ถึง 75 ปี
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยมีสาเหตุมาจาก    
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป 400,000 200,000
1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 100,000
1.3 ภัยจากการก่อการร้าย 200,000 100,000
1.4 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 200,000 100,000
2. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ โดยมีสาเหตุมาจาก    
2.1 อุบัติเหตุทั่วไป 800,000 400,000
2.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 400,000 200,000
3. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในเหตุการณ์เดียวกัน ของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสที่ทำประกันภัย ภายใต้แผนประกันภัยเดียวกันนี้ โดยมีสาเหตุมาจาก    
3.1 อุบัติเหตุทั่วไป 800,000 400,000
3.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 400,000 200,000
4. ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 20,000 20,000
5. ค่าเลี้ยงดู บิดา มารดา ผู้ให้การอุปการะ หรือทุนการศึกษาบุตร 20,000 20,000
6. ชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) 1,000 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน
7. ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมกรณีกระดูกแตกหัก ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 10,000
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยมีสาเหตุมาจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 400,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 200,000 บาท
1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 200,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 100,000 บาท
1.3 ภัยจากการก่อการร้าย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 200,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 100,000 บาท
1.4 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 200,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 100,000 บาท
2. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ โดยมีสาเหตุมาจาก
2.1 อุบัติเหตุทั่วไป
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 800,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 400,000 บาท
2.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 400,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 200,000 บาท
3. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในเหตุการณ์เดียวกัน ของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสที่ทำประกันภัย ภายใต้แผนประกันภัยเดียวกันนี้ โดยมีสาเหตุมาจาก
3.1 อุบัติเหตุทั่วไป
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 800,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 400,000 บาท
3.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 400,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 200,000 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 20,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 20,000 บาท
5. ค่าเลี้ยงดู บิดา มารดา ผู้ให้การอุปการะ หรือทุนการศึกษาบุตร
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 20,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 20,000 บาท
6. ชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุต่อวัน (สูงสุด 365 วัน)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 1,000 ต่อวัน
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 1,000 ต่อวัน
7. ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมกรณีกระดูกแตกหัก ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 10,000 บาทต่อครั้ง
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 10,000 บาทต่อครั้ง

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 75 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บและไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้างมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง ทหาร หรือตำรวจ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 2 กล่อง (กรมธรรม์) เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนกรณีผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ