กรุงศรี พีเอ ดี พร้อม รับประกันภัยโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี พีเอ พร้อม

ประกันภัยสำเร็จรูปอุบัติเหตุ กรุงศรี พีเอ ดี พร้อม ราคาเพียง 2,850 บาท

  • คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 2,000,000 บาท
  • ค่าชดเชยรายได้ ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุวันละ 1,000 บาท

กรุงศรี พีเอ ดี พร้อม
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • อายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 75 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นผู้พิการ หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
  • เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง ทหาร และตำรวจ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 1 กล่อง (กรมธรรม์) เท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนกรณีผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ