กรุงศรี พีเอ ดี พร้อม

กรุงศรี พีเอ ดี พร้อม

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัยสำเร็จรูปอุบัติเหตุ กรุงศรี พีเอ ดี พร้อม ราคาเพียง 2,850 บาท

 • คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายได้ ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุวันละ 1,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1 เดือน ถึง 65 ปี 66 ปี ถึง 75 ปี
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยมีสาเหตุมาจาก    
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป 1,000,000 500,000
1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,000,000 500,000
1.3 ภัยจากการก่อการร้าย 1,000,000 500,000
1.4 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 250,000
2. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะทั่วโลก*    
2.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป 2,000,000 1,000,000
2.2 จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 2,000,000 1,000,000
หมายเหตุ: *กรณีเกิดเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะจะคุ้มครองก็ต่อเมื่ออาคารแห่งนั้นซึ่งเกิดเพลิงไหม้ ระเบิด หรือถล่ม เท่านั้น    
3. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส (ที่ทำประกันภัยภายใต้แผนประกันภัยนี้ทั้งคู่) โดยมีสาเหตุมาจาก    
3.1 อุบัติเหตุทั่วไป 2,000,000 1,000,000
3.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 2,000,000 1,000,000
4. ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) สูงสุดไม่เกิน 25,000 25,000
5. ชดเชยภาระหนี้ของผู้เอาประกันภัยที่มีกับสถาบันการเงินกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 100,000 50,000
6. ชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน 1,000 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยมีสาเหตุมาจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 1,000,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 500,000 บาท
1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 1,000,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 500,000 บาท
1.3 ภัยจากการก่อการร้าย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 1,000,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 500,000 บาท
1.4 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 500,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 250,000 บาท
2. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะทั่วโลก*
2.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 2,000,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 1,000,000 บาท
2.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 2,000,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 1,000,000 บาท
หมายเหตุ: *กรณีเกิดเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อ อาคารแห่งนั้นซึ่งเกิดเพลิงไหม้ ระเบิด หรือถล่ม เท่านั้น
3. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส (ที่ทำประกันภัยภายใต้แผนประกันภัยนี้ทั้งคู่) โดยมีสาเหตุมาจาก
3.1 อุบัติเหตุทั่วไป
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 2,000,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 1,000,000 บาท
3.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 2,000,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 1,000,000 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) สูงสุดไม่เกิน
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 25,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 25,000 บาท
5. ชดเชยภาระหนี้ของผู้เอาประกันภัยที่มีกับสถาบันการเงินกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 100,000 บาท
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 50,000 บาท
6. ชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 • 1 เดือน ถึง 65 ปี 1,000 บาทต่อวัน
 • 66 ปี ถึง 75 ปี 1,000 บาทต่อวัน

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 75 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นผู้พิการ หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง ทหาร และตำรวจ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 1 กล่อง (กรมธรรม์) เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนกรณีผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ