ประกันทรัพย์สินอุ่นใจ

ประกันทรัพย์สินอุ่นใจ

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันทรัพย์สินอุ่นใจ สมัครง่าย ไม่ต้องสำรวจบ้าน

  • คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท
  • คุ้มครองได้ทั้งบ้าน  สถานประกอบธุรกิจ  โรงงาน

แผนประกันทรัพย์สินอุ่นใจ
ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
หมวดที่ 1
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยอากาศยาน ภัยยวดยานพาหนะ ภัยการจลาจลและนัดหยุดงาน ตามมูลค่าของทรัพย์สิน
การขยายความคุ้มครอง  
• ความสูญเสียหรือความเสียหายจากน้ำท่วม
• ความสูญเสียหรือความเสียหายภัยเนื่องจากน้ำ
• ความสูญเสียหรือความเสียหายจากแผ่นดินไหว
• ความสูญเสียหรือความเสียหายจากลมพายุ
• ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
• ค่าเช่าชั่วคราว(ต่อวัน)
• การเพิ่มเติมมูลค่าทรัพยสินที่เอาประกันภัย
• การจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน
• ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง
50,000
100,000
50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
100,000
2,500 รวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
10% ของจำนวนค่าสินไหมฯทั้งหมด
5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และไม่เกิน 50,000
หมวดที่ 2
การประกันภัยโจรกรรม 100,000
หมวดที่ 3
การประกันภัยเงินสด 100,000
หมวดที่ 4
การประกันภัยกระจก 50,000
หมวดที่ 5
• การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
• การขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากป้ายนีออนและป้ายโฆษณา (ยกเว้นกลุ่มธุรกิจระดับ 1 ที่อยู่อาศัย)
300,000
100,000
ข้อตกลงคุ้มครอง
หมวดที่ 1
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยอากาศยาน ภัยยวดยานพาหนะ ภัยการจลาจลและนัดหยุดงาน
จำนวนเงินเอาประกันภัย ตามมูลค่าของทรัพย์สิน
การขยายความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายจากน้ำท่วม
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
ความสูญเสียหรือความเสียหายภัยเนื่องจากน้ำ
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
ความสูญเสียหรือความเสียหายจากแผ่นดินไหว
50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความสูญเสียหรือความเสียหายจากลมพายุ
50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
ค่าเช่าชั่วคราว(ต่อวัน)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,500 บาท รวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
การเพิ่มเติมมูลค่าทรัพยสินที่เอาประกันภัย
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน
10% ของจำนวนค่าสินไหมฯทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และไม่เกิน 50,000 บาท
หมวดที่ 2
การประกันภัยโจรกรรม
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
หมวดที่ 3
การประกันภัยเงินสด
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
หมวดที่ 4
การประกันภัยกระจก
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
หมวดที่ 5
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท
การขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากป้ายนีออนและป้ายโฆษณา (ยกเว้นกลุ่มธุรกิจระดับ 1 ที่อยู่อาศัย)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ทรัพย์สินที่ท่านสามารถเอาประกันภัย
สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ สต็อกสินค้า และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยภายในบ้าน หรือเพื่อประกอบการธุรกิจ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • รับประกันภัยทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัย และประเภทธุรกิจตามที่ระบุไว้ในกลุ่มประเภทธุรกิจที่รับประกันภัยที่มีมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการรวมมูลค่าอาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร เครื่องจักรและสต็อกสินค้า ในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเกินกว่ามูลค่าดังกล่าวข้างต้น หรือมูลค่าสต็อกสินค้าเกินกว่า 2,000,000 บาท บริษัทจะรับพิจารณาเป็นรายกรณี
  • รับประกันภัยเฉพาะอาคารที่เป็นตึกทั้งหลัง ที่อยู่ในทุกทำเลที่ตั้งทั่วประเทศ

กลุ่มประเภทธุรกิจที่รับประกันภัย
กลุ่มธุรกิจระดับ 1 บ้านพักอาศัย
กลุ่มธุรกิจระดับ 2 ธุรกิจที่ไม่มีการผลิต ได้แก่ โรงแรม ร้านค้าย่อย ตลาด
อาคารจอดรถ โรงเรียน สถานีวิทยุ วัด อาคารสาธารณะต่างๆ
กลุ่มธุรกิจระดับ 3 โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร
ยกเว้นโรงงานผลิตกาแฟที่ใช้ความร้อนที่ไม่ได้เกิดจากไฟฟ้า
โรงงานทำขนมลูกกวาด โรงงานทำขนมปัง โรงงานผงชูรส
โรงกลั่น โรงงานน้ำมันพืช โรงงานน้ำมันรำ โรงงานแอลกอฮอล์ โรงกลั่นเหล้า
กลุ่มธุรกิจระดับ 4 โรงงานผลิตภัณฑ์โลหะภัณฑ์ และอู่ซ่อมรถ
กลุ่มธุรกิจระดับ 5 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแร่ธาตุต่างๆ อาทิเช่น ใยหิน หิน กระเบื้อง แก้ว
สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะรับพิจารณาเป็นรายกรณี

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ