พีเอ แฟมิลี่ (PA Family) รับประกันโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พีเอ แฟมิลี่ (PA Family)

ประกันอุบัติเหตุ พีเอ แฟมิลี่ (PA Family)

อุ่นใจ ได้ทั้งครอบครัว
ซื้อง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
คุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
  • อายุขึ้นอยู่กับแผนประกันภัย และมีสัญชาติไทย
  • มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง หรือได้รับบาดเจ็บ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
  • ไม่ได้ประกอบอาชีพ ดังนี้ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ตำรวจ ทหาร จักรยานยนต์รับจ้าง กรรมกร และลูกเรือประมง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

หมายเหตุ
  • ข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อพร้อม ข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวนและไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ