กรุงศรี พีเอ พร้อม รับประกันโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี พีเอ พร้อม

ประกันภัยสำเร็จรูป อุบัติเหตุ กรุงศรี พีเอ พร้อม ราคาเพียง 299 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป สูงสุดถึง 400,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง-กรุงศรี พีเอ พร้อม

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • อายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • กรณีผู้เอาประกันภัยถือกรมธรรม์มากกว่า 1 กรมธรรม์ขึ้นไป บริษัทจะให้ความคุ้มครองทุกกรมธรรม์รวมกันสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตอันมีสาเหตุมาจากข้อ 1.2 - 1.4  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเท่ากับ 100,000 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ (ไม่เกิน 5 กรมธรรม์)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ