กรุงศรี พีเอ พร้อม

กรุงศรี พีเอ พร้อม

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัยสำเร็จรูป อุบัติเหตุ กรุงศรี พีเอ พร้อม ราคาเพียง 299 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป สูงสุดถึง 400,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยมีสาเหตุมาจาก  
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป 200,000 บาท
1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท
1.3 ภัยจากการก่อการร้าย 100,000 บาท
1.4 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท
2. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ โดยมีสาเหตุมาจาก  
2.1 อุบัติเหตุทั่วไป 400,000 บาท
2.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 บาท
3. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ในเหตุการณ์เดียวกันของผู้เอาประกันภัย และคู่สมรสที่ทำประกันภัยภายใต้แผนประกันภัยเดียวกันนี้ โดยมีสาเหตุมาจาก  
3.1 อุบัติเหตุทั่วไป 400,000 บาท
3.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 บาท
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยมีสาเหตุมาจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 200,000 บาท
1.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 100,000 บาท
1.3 ภัยจากการก่อการร้าย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 100,000 บาท
2. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ โดยมีสาเหตุมาจาก
2.1 อุบัติเหตุทั่วไป
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 400,000 บาท
2.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 200,000 บาท
3. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ในเหตุการณ์เดียวกันของผู้เอาประกันภัย และคู่สมรสที่ทำประกันภัยภายใต้แผนประกันภัยเดียวกันนี้ โดยมีสาเหตุมาจาก
3.1 อุบัติเหตุทั่วไป
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 400,000 บาท
3.2 การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 200,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • อายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ หรือได้รับบาดเจ็บและไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • กรณีผู้เอาประกันภัยถือกรมธรรม์มากกว่า 1 กรมธรรม์ขึ้นไป บริษัทจะให้ความคุ้มครองทุกกรมธรรม์รวมกันสูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตอันมีสาเหตุมาจากข้อ 1.2 - 1.4  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเท่ากับ 100,000 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ (ไม่เกิน 5 กรมธรรม์)
  • ลักษณะอาชีพบางประเภทที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ เช่น ผู้ขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยาน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครที่เข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม จะไม่ได้รับความคุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ