กรุงศรี คุ้มครอง อุบัติเหตุกลุ่ม

กรุงศรี คุ้มครอง อุบัติเหตุกลุ่ม

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 • เหมาะสำหรับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
 • มอบเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง


แผนคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกลุ่มที่มีจำนวน 5 คนขึ้นไป

กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงปกติ ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานในสำนักงาน พนักงานการตลาดที่มีการเดินทางเป็นประจำ เป็นต้น

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000 100,000 200,000 300,000
ค่ารักษาพยาบาล* 5,000 10,000 20,000 30,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 100,000 100,000
การถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย 50,000 100,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อปี (บาท) 265 390 650 910

กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติ ได้แก่ พนักงานโรงแรม ผู้ที่ต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นประจำ เป็นต้น

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000 100,000 200,000
ค่ารักษาพยาบาล* 5,000 10,000 20,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 100,000
การถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย 50,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อปี (บาท) 460 630 980
* ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อครั้ง แต่รวมกันไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • บุคคลในกลุ่มจะต้องมีสัญชาติไทย เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล และไม่เป็นผู้พิการแขนเสีย ตาเสีย หูหนวก
 • บริษัทฯ ขอยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยสำหรับกลุ่มต่อไปนี้
  • กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
  • กลุ่มนักเรียนอาชีวะ
  • กลุ่มคนงานก่อสร้าง
  • กลุ่มพนักงานโรงงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก และมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ เช่น โรงงานเหล็ก โรงงานขุดเจาะเหมืองแร่ โรงงานถ่านหิน และโรงงานผลิตดอกไม้ไฟ

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ