กรุงศรี คุ้มครอง อุบัติเหตุกลุ่ม รับประกันโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี คุ้มครอง อุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุ กรุงศรี คุ้มครอง อุบัติเหตุกลุ่ม
เบี้ยต่ำ คุ้มครองสูง

 • คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 • เหมาะสำหรับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • บุคคลในกลุ่มจะต้องมีสัญชาติไทย เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล และไม่เป็นผู้พิการแขนเสีย ตาเสีย หูหนวก
 • บริษัทฯ ขอยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยสำหรับกลุ่มต่อไปนี้
  •     กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
  •     กลุ่มนักเรียนอาชีวะ
  •     กลุ่มคนงานก่อสร้าง
  •     กลุ่มพนักงานโรงงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก และมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ เช่น  โรงงานเหล็ก โรงขุดเจาะเหมืองแร่ โรงงานถ่านหิน และโรงงานผลิตดอกไม้ไฟ

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ