กรุงศรี พร้อม คุ้มครองมือถือ

กรุงศรี พร้อม คุ้มครองมือถือ

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัยสำเร็จรูปโทรศัพท์มือถือ กรุงศรี พร้อม คุ้มครองมือถือ ราคาเพียง 995 บาท

  • คุ้มครองอุบัติเหตุ และการลักทรัพย์ ที่มีร่องรอย สูงสุด 15,000 บาท
  • คุ้มครองการลักทรัพย์ ที่ไม่มีร่องรอย สูงสุด 5,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้ง และตลอดเวลาเอาประกันภัย
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันมีสาเหตุจาก  
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากควัน ภัยไฟป่า ภัยจลาจล นัดหยุดงาน ภัยป่าเถื่อนและเจตนาร้าย และอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและเกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน โดยมิได้คาดคิดมาก่อน ซึ่งมิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ (ค่าซ่อมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง) สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
2. การลักทรัพย์ (ที่ปรากฎร่องรอยความเสียหายหรือใช้กำลังรุนแรง) ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 15,000 บาท
3. การลักทรัพย์ (ที่ไม่ปรากฏร่องรอยความเสียหายหรือใช้กำลังรุนแรง) สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
ข้อตกลงคุ้มครอง
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันมีสาเหตุจาก
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากควัน ภัยไฟป่า ภัยจลาจล นัดหยุดงาน ภัยป่าเถื่อนและเจตนาร้าย และอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและเกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน โดยมิได้คาดคิดมาก่อน ซึ่งมิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ (ค่าซ่อมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง)
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งและตลอดเวลาเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
2. การลักทรัพย์ (ที่ปรากฎร่องรอยความเสียหายหรือใช้กำลังรุนแรง) ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งและตลอดเวลาเอาประกันภัย 15,000 บาท
3. การลักทรัพย์ (ที่ไม่ปรากฏร่องรอยความเสียหายหรือใช้กำลังรุนแรง)
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งและตลอดเวลาเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

ความเสียหายส่วนแรก : ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ทุกกรณี และทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • รับประกันภัย iPhone, SAMSUNG Galaxy และ iPad ที่เป็นเครื่องซื้อใหม่ไม่เกิน 2 เดือน ณ วันที่ขอเอาประกันภัย และมีราคา 20,000 บาทขึ้นไป
  • สงวนสิทธิ์การรับประกันภัย 1 เครื่องต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
  • รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ