กรุงศรี โฮม พร้อม

กรุงศรี โฮม พร้อม

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัยสำเร็จรูปทรัพย์สินภายในบ้าน กรุงศรี โฮม พร้อม ราคาเพียง 1,499 บาท

  • คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน สูงสุดถึง 300,000 บาท
  • คุ้มครองน้ำท่วมสูงสุดถึง 30,000 บาท
  • ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

รายละเอียดความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง(คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย) จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในอาคาร ที่พักอาศัยที่มีสาเหตุมาจาก
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยอากาศยาน ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน
300,000 บาท
ความสูญเสียหรือความเสียหายจากน้ำท่วม 30,000 บาท
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 30,000 บาท
การประกันภัยโจรกรรม
ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่เอาประกันภัย
30,000 บาท
การประกันภัยเงินสด
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสดที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่เอาประกันภัย
30,000 บาท
การประกันภัยกระจกติดตั้งตรึงตราแตกจากอุบัติเหตุ 30,000 บาท
การประกันภัยความรับผิดต่อการบาดเจ็บและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 30,000 บาท
ข้อตกลงคุ้มครอง (คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย)
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในอาคาร ที่พักอาศัยที่มีสาเหตุมาจาก
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยอากาศยาน ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน
จำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 300,000 บาท
ความสูญเสียหรือความเสียหายจากน้ำท่วม
จำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 30,000 บาท
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
จำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 30,000 บาท
การประกันภัยโจรกรรม
ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่เอาประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 30,000 บาท
การประกันภัยเงินสด
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสดที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่เอาประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 30,000 บาท
การประกันภัยกระจกติดตั้งตรึงตราแตกจากอุบัติเหตุ
จำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 30,000 บาท
การประกันภัยความรับผิดต่อการบาดเจ็บและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
จำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 30,000 บาท

หมายเหตุ : แผนประกันภัยนี้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในอาคารที่พักอาศัย (ไม่รวมตัวอาคาร) ที่ไม่ใช้ประกอบธุรกิจอื่นร่วมด้วย
  • รับประกันภัยทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารที่พักอาศัยที่เป็นคอนกรีตล้วนหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ (ส่วนประกอบคอนกรีต 50%)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ