กรุงศรี โฮม พร้อม รับประกันโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี โฮม พร้อม

ประกันภัยสำเร็จรูปทรัพย์สินภายในบ้าน กรุงศรี โฮม พร้อม ราคาเพียง 1,499 บาท

  • คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน สูงสุดถึง 300,000 บาท
  • คุ้มครองน้ำท่วมสูงสุดถึง 30,000 บาท
  • ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

กรุงศรี โฮม พร้อม

หมายเหตุ : แผนประกันภัยนี้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในอาคารที่พักอาศัย (ไม่รวมตัวอาคาร) ที่ไม่ใช้ประกอบธุรกิจอื่นร่วมด้วย
  • รับประกันภัยทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารที่พักอาศัยที่เป็นคอนกรีตล้วน หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ (ส่วนประกอบคอนกรีต 50%)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ