กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม

กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัยสำเร็จรูปโรคมะเร็ง กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม ราคาเพียง 1,999 บาท

  • คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ที่ตรวจพบครั้งแรกสูงสุดถึง 200,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง
  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก  200,000  บาท รวมทั้งมะเร็งไฝดำ หรือเมลลาโนม่า ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง (Non-melanoma)

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  1. อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 50 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 65 ปีบริบูรณ์) และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  2. เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นทั่วไปในการรับประกันภัย
  • เป็นโรคมะเร็งทุกชนิดก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครอง ไม่ว่าจะหายแล้วหรือไม่ก็ตาม (Pre-existing Conditions)
  • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งทุกชนิดที่ตรวจพบในระยะเวลา 90 วัน (Waiting Period) นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองครั้งแรก
  • โรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV หรือสัมพันธ์กับโรคเอดส์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 4 กล่อง (กรมธรรม์) เท่านั้น
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ฉบับนี้

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ