ประกันมะเร็ง พลัส คีโม

ประกันมะเร็ง พลัส คีโม

รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หมดปัญหาเรื่องควรสมัครประกันโรคมะเร็งที่ไหนดี? เมื่อรู้จักกับประกันมะเร็ง พลัส คีโม สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • จ่ายเต็มจำนวนสูงสุด 1,000,000 บาท
 • เคมีบำบัดสูงสุดครั้งละ 20,000 บาท

รับเงินทดแทนเต็มจำนวนเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก
ความคุ้มครอง แผน 1 (บาท) แผน 2 (บาท)
1. โรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรกโดยแพทย์ ทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่คุ้มครองมะเร็งผิวหนัง) 500,000 1,000,000
2. ผลประโยชน์การทำเคมีบำบัดและรังสีรักษา จ่ายตามจริง (ครั้งละ) สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อปี 20,000 20,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี รวมภาษีอากรแล้ว (บาท)*
20 - 34 2,680 5,360
35 - 39 3,760 7,520
40 - 44 4,300 8,600
45 - 49 6,645 13,290
50 - 54 8,050 16,100
55 - 60 10,740 21,480
* เบี้ยประกันคงที่ ไม่มีการปรับเบี้ยประกันเพิ่มในปีต่ออายุ (เท่ากับเบี้ยประกันปีแรกที่คุ้มครอง)
 
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทนหากโรคมะเร็งที่เรียกร้องค่าทดแทนนั้นเข้าข่ายดังต่อไปนี้
 1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม (Pre-existing Conditions)
 2. การปรากฎหรือทราบอาการของโรคมะเร็ง หรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งไม่ว่าประเภทหรือชนิดใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 3. โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นโรค หรือยังคงมีอาการของโรคและยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดก่อนการเอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
  • โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B & C (ทั้งที่เป็นพาหะหรือไม่เป็นพาหะ) โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพองในปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
  • โรคปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง หรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง
 4. โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่ผู้เอาประกันเคยเป็นเนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ หรือซีสต์ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด หรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดออกแล้ว แต่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้มาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี และตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรกหลังจากนั้น บริษัทจะไม่นำข้อยกเว้นนี้มาใช้บังคับ
 5. โรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV มะเร็งหลอดเลือด (Karposi's Sarcoma) และมะเร็งที่สัมพันธ์กับโรคเอดส์ (AIDS)
ในกรณีที่ท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันมะเร็งพลัส คีโม สามารถติดต่อ Krungsri ได้ตามช่องทางที่ระบุด้านล่างดังต่อไปนี้ หากใครมีคำถามว่าควร สมัครประกันโรคร้ายที่ไหนดี? หรือเลือกประกันโรคมะเร็งที่ไหนดี? อย่าลืมนึกถึงประกันมะเร็ง พลัส คีโม จากธนาคารกรุงศรีฯ

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ