ประกันมะเร็ง พลัส คีโม รับประกันโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันมะเร็ง พลัส คีโม

ประกันมะเร็ง พลัส  คีโม สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  • จ่ายเต็มจำนวนสูงสุด 1,000,000 บาท
  • เคมีบำบัดสูงสุดครั้งละ 20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันภัย
  • เป็นโรคมะเร็งทุกชนิดก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครอง ไม่ว่าจะหายแล้วหรือไม่ก็ตาม (Pre-existing Conditions)
  • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งทุกชนิดที่ตรวจพบภายในระยะเวลา 90 วัน (Waiting Period) นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองครั้งแรก
  • โรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV หรือสัมพันธ์กับโรคเอดส์

หมายเหตุ
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง พร้อมข้อกำหนดเงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
  • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ