กรุงศรี เพอร์เฟค เวลท์ A88/8 (มีเงินปันผล) รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

krungsri perfect wealth

สร้างหลักประกันเพื่อเป็นมรดก และส่งต่อความมั่งคั่ง
  • เสียชีวิตทุกกรณี รับ 180%* ของเบี้ยฯ 8 ปี** หรือ รับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมกับโอกาสรับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1
  • มีอายุครบ 88 ปี รับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมกับโอกาสรับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***

บริการพิเศษเหนือระดับสำหรับลูกค้าเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายปีตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป****
  • บริการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกได้
  • บริการรถลิมูซีน รับและส่งจากที่พักถึงโรงพยาบาลด้วยรถเมอร์เซเดสเบนซ์ หรือ เทียบเท่า
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในบ้าน 2 ครั้งต่อปี (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง) เช่น ซ่อมระบบประปา หรือ การแก้ไขปัญหากุญแจที่พักทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

*180% สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 35-55 ปี
**เบี้ยฯ 8 ปี หมายถึงเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดสำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี โดยไม่รวมถึงเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนชำระเบี้ยประกันภัยครบ 8 ปี บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่เหลือจากเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้ายก่อนผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตคูณด้วยจำนวนงวดที่ยังชำระไม่ครบ 8 ปี
***บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งนับรวมกรมธรรม์ประกันภัยแบบ กรุงศรี เพอร์เฟค เวลท์ ทุกฉบับของผู้เอาประกันภัย
**** ให้บริการโดย AWP Services (Thailand) ทั้งนี้ เป็นไปเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในบ้าน โทร. 02-305-4437


คำอธิบายเพิ่มเติม
  1. จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม : เป็นเงินปันผลในรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่ม จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งการคำนวณที่แสดงในเอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เงินปันผลในรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ : บริษัทอาจจะพิจารณาเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษหากมีการพิจารณาจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 3 เป็นต้นไป อนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทน จากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณจำนวนเงิน เอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี
  2. อัตราเครดิตรายปี : เป็นอัตราอ้างอิงที่บริษัทใช้ในการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งไม่ใช่อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราเงินปันผล โดย อัตราเครดิตรายปีนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ และบริษัทจะประกาศอัตราดังกล่าวให้ทราบทุกปี อนึ่งอัตราเครดิตรายปีที่แสดง ในเอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นอัตราที่บริษัทประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้
 
เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
การชำระเบี้ยประกันภัย
หมายเหตุ
สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนสำคัญ
 

รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373, ตลอด 24 ชั่วโมง
www.azay.co.th
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

100 ท่านแรกรับบัตร Starbucks
มูลค่า 100 บาท
เพียงร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ Krungsri.com