กรุงศรี เซฟเว่อร์ 18/8 (+) รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี เซฟเว่อร์ 18/8 (+)

วางแผนอนาคตที่มั่นคง พร้อมรับผลตอบแทนที่งอกเงย

  • มีโอกาสรับเงินปันผลสูง
  • รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
  • ครบกำหนดสัญญา รับเงินก้อน 280% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสรรพากร)
เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเบี้ยประกันภัยมาตรฐานขั้นต่ำ (รายปี) : 10,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : ไม่จำกัดวงเงิน
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามที่บริษัทกำหนด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
* % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับนี้ที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี) แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า
** % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับนี้ที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี) หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า


หมายเหตุ : กรุงศรี เซฟเว่อร์ 18/8 (+) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย คือ กรุงศรี เเม็กซ์ เซฟวิ่งส์ 18/8 (มีเงินปันผล)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ