กรุงศรี เพอร์เฟค เวลท์ 90/5 รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

perfect wealth

ไขความลับสู่ความมั่งคั่ง

สร้างหลักประกันเพื่อเป็นมรดก และส่งต่อความมั่งคั่ง
  • เสียชีวิตทุกกรณี รับ 200% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วแต่จํานวนใดมากกว่า
  • เมื่ออายุครบ 90 ปี รับเงินก้อน 200% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วแต่จํานวนใดมากกว่า
  • บริการพิเศษเหนือระดับสําหรับลูกค้าเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ชําระเบี้ยประกันภัยรายปีตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
    + บริการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกได้
    + บริการรถลิมูซีน รับ-ส่งจากที่พักถึงโรงพยาบาลด้วยรถระดับ High class หรือเทียบเท่า
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเพิ่ม 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ หรือสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากําหนด • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
การพิจารณาและรับประกันภัย
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองส่วนผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การชําระเบี้ยประกันภัย
หมายเหตุ
สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต ของ บริษัท ไทยประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)
 

รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2247 0247 โทรสาร 0 2246 9946
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ