กรุงศรี ประกันสะสมทรัพย์ เพื่ออนาคต 14/6 รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี ประกันสะสมทรัพย์ เพื่ออนาคต 14/6

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี คุ้มครองนาน 14 ปี
 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงินคืน 3%*
  นครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6 รับเงินคืน 6%*
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 9 รับเงินคืน 9%*
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินคืน 12%*
  รับเงินครบกำหนดสัญญา 200%* รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 230%*
 • คุ้มครองชีวิตสูงถึง 200%*
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 40,000 บาท
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับประกันของบริษัทฯ
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
* ฟรี สัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.) สำหรับภัยมาตรฐานเท่านั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ