กรุงศรี สมาร์ท รีไทร์เม้นท์ 60/5, 60/10 รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี สมาร์ท รีไทร์เม้นท์

 • ชำระเบี้ยฯ สั้น...เลือกชำระเบี้ยประกันภัย 5 หรือ 10 ปี
 • รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี สูงสุดถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญคืน 20 ปี
 • รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 15%* รวมสูงสุด 465%*
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท**
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  • แบบ 60/5 : 20 - 55 ปี
  • แบบ 60/10 : 20 - 50 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
*ฟรี สัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.) สำหรับภัยมาตรฐานเท่านั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ)

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ