การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม


กรุงศรีตระหนักดีว่านอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบแล้ว อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคือ การร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมรอบพื้นที่ที่ธนาคารดำเนินกิจการ รวมถึงสังคมระดับประเทศ ซึ่งการรับผิดชอบต่อสังคมและสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นพันธกิจหลักที่กรุงศรีได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

กรุงศรีเชื่อมั่นว่าการพัฒนาสังคมและประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนได้นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งอีกต่อไป หากต้องอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลายจากผู้มีประสบการณ์ ประสานความร่วมมือของชุมชนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ผนวกกับการสร้างความตระหนักต่อพนักงานกรุงศรี กรุ๊ป ถึงแนวคิดและความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมคนหนึ่ง ก่อให้เกิดเป็น “พลังอาสาสมัครกรุงศรี” ที่ทำหน้าที่หนุนเสริมให้การดำเนินงานเพื่อสังคมเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

กรุงศรีจึงมุ่งเน้นการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตอาสาและเต็มใจแบ่งปันตามแนวคิด “Simple to Share” และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในกรุงศรี กรุ๊ป มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการดำเนินโครงการ และ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายพันธมิตร อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภากาชาดไทย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กรมศิลปากร สถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน
 
Krungsri Simple to Share
Krungsri Financial Literacy-Simple to Learn
 
 

แนวทางการบริหารจัดการ

กรุงศรีได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรียกว่า “Krungsri’s 4 CSR Pillars” ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากลได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

Krungsri’s 4 CSR Pillars  
 

การสร้างคุณค่าความยั่งยืนการสร้างคุณค่า
ความยั่งยืน

มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่พนักงานและผู้บริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานที่สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว และการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและสร้างการรับรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
การตอบแทนคืนสู่สังคมการตอบแทน
คืนสู่สังคม

มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมผูกพันกับชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินงานของธนาคารและในพื้นที่อื่นๆ ผ่านโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการสร้างอุปนิสัยและจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือ การสนับสนุน
ด้านเงินช่วยเหลือ

มุ่งเน้นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสังคมในกรณีต่างๆ อาทิ ทุนการศึกษา การเยียวยาผู้ประสบพิบัติภัย การบริจาคเงินช่วยเหลือแก่องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
 

 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ