กรุงศรีรับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award” จากสถาบันไทยพัฒน์

/bank/getmedia/04b71d08-3b55-4a82-9739-205caf1a4b7f/sustainability-disclosure-award-2019.jpg.aspx

18 ธันวาคม 2562 - นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน เป็นผู้แทนกรุงศรีในการรับรางวัล “Sustainability Disclosure Award” ประเภทรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2562 จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกรุงศรี ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยการตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของเนื้อหา และการสื่อสารและนำเสนอเนื้อหา (Communication) ในรายงานความยั่งยืน


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ