การพัฒนาที่ยั่งยืน


การธนาคารเพื่อความยั่งยืน

กรุงศรียึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ “มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคที่ก้าวสู่เวทีโลก ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสนองต่อความต้องการของลูกค้า” ด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินโดยคำนึงถึงและเชื่อมโยงกับมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

กรุงศรียังมุ่งเน้นการสนับสนุนแก่ธุรกิจที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง “การธนาคารอย่างยั่งยืน” โดยยึดแนวปฏิบัติ “การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ” ที่กรุงศรีให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปณิธานที่ตั้งไว้

ปี 2562 นับเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทยในการร่วมส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินที่เปรียบเสมือน “ตัวกลาง” อันสำคัญในระบบเศรษฐกิจ กรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินธุรกิจตาม "แนวทางการดำเนินธุรกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ" ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยพร้อมด้วยพันธมิตรธนาคารพาณิชย์อีก 14 แห่ง ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระดับประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

กรุงศรีจะเพิ่มความแข็งแกร่งและเข้มข้นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง “การธนาคารอย่างยั่งยืน” เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งมอบคุณค่าร่วมให้กับผู้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป
 
Thailand Sustainable Banking
Sustainable Banking
 
 

กรุงศรีกับเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรุงศรีให้ความสำคัญกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ริเริ่มโดยองค์การสหประชาติ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 15 ปี คือ ปี 2558-2573 โดยธนาคารได้มีการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและโครงการดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ดังนี้
 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตัวอย่างการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรุงศรี
No poverty ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะระบบการเงินระดับฐานราก เช่น การให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์
Good health and well-being สนับสนุนการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ เช่น
 • พนักงาน: การจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การจัดทำประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีศูนย์พยาบาลโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นแก่พนักงาน เป็นต้น
 • ชุมชนและสังคม: การจัดบริการรถโมบายเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมแก่ชุมชนในพื้นที่ที่ธนาคารดำเนินกิจการ เป็นต้น
Quality education
 • สนับสนุนความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การสนับสนุนความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน การให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการวางแผนธุรกิจแก่กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า และผู้ก้าวพลาด เป็นต้น
 • สนับสนุน สร้าง และยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา ผ่านโครงการห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ เป็นต้น
Gender equality
 • สนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีโอกาสเท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับในองค์กร เช่น ตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ เป็นต้น
 • สนับสนุนให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น โครงการพันธบัตรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง (Gender Bond) เป็นต้น
Clean water and sanitation
 • ร่วมปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ฯลฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น โครงการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เป็นต้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ
Affordable and clean energy
 • สนับสนุนสินเชื่อพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของประเทศและโลก
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
Decent work and economic growth
 • ส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
 • ส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกันภัย และบริการทางการเงินแก่ประชาชนทุกระดับ
 • ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ด้วยการสนับสนุนบริการทางการเงิน เช่น สินเชื่อ SMEs สินเชื่อ Micro-SMEs เป็นต้น
 • ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
 • ดำเนินงานด้านสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
Industry, innovation and infrastructure
 • สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร เช่น การบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
 • สนับสนุนนวัตกรรมและการทำงานรูปแบบดิจิทัล
 • ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น กรุงศรี โมบาย แอปพลิเคชัน (Krungsri Mobile Application: KMA)
Reduced inequalities ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาค โดยเฉพาะการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนับสนุนประเด็นด้านลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ หรืออื่นๆ เช่น โครงการพันธบัตรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง (Gender Bond) การให้บริการบัญชีเงินฝากสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น
Sustainable cities and communities ส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก เช่น กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา)
Responsible consumption and production ดำเนินการบริหารจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ซ้ำ เช่น โครงการ “Krungsri Zero Waste” โครงการความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “Care the Bear” เป็นต้น
Climate action
 • สร้างความตระหนักแก่พนักงานในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ
 • ส่งเสริมการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ด้วยการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารสำนักงานใหญ่ กรุงศรี
Life below water ส่งเสริมการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา
Life on land สนับสนุนการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางบก เช่น โครงการปลูกป่าเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี โครงการความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สีเขียว “Our Khung Bangkachao” บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เป็นต้น
Peace and justice strong institutions
 • ยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการธนาคารอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและพิจารณามิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
 • ส่งเสริมนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรืออื่นๆ
Partnerships for the goals
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ตัวอย่างการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรุงศรี
No poverty
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะระบบการเงินระดับฐานราก เช่น การให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์
Good health and well-being
สนับสนุนการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ เช่น
 • พนักงาน: การจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การจัดทำประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีศูนย์พยาบาลโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นแก่พนักงาน เป็นต้น
 • ชุมชนและสังคม: การจัดบริการรถโมบายเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมแก่ชุมชนในพื้นที่ที่ธนาคารดำเนินกิจการ เป็นต้น
Quality education
 • สนับสนุนความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การสนับสนุนความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน การให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการวางแผนธุรกิจแก่กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า และผู้ก้าวพลาด เป็นต้น
 • สนับสนุน สร้าง และยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา ผ่านโครงการห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ เป็นต้น
Gender equality
 • สนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีโอกาสเท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับในองค์กร เช่น ตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ เป็นต้น
 • สนับสนุนให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น โครงการพันธบัตรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง (Gender Bond) เป็นต้น
Clean water and sanitation
 • ร่วมปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ฯลฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น โครงการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เป็นต้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ
Affordable and clean energy
 • สนับสนุนสินเชื่อพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของประเทศและโลก
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
Decent work and economic growth
 • ส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
 • ส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกันภัย และบริการทางการเงินแก่ประชาชนทุกระดับ
 • ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ด้วยการสนับสนุนบริการทางการเงิน เช่น สินเชื่อ SMEs สินเชื่อ Micro-SMEs เป็นต้น
 • ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
 • ดำเนินงานด้านสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
Industry, innovation and infrastructure
 • สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร เช่น การบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
 • สนับสนุนนวัตกรรมและการทำงานรูปแบบดิจิทัล
 • ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น กรุงศรี โมบาย แอปพลิเคชัน (Krungsri Mobile Application: KMA)
Reduced inequalities
ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาค โดยเฉพาะการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนับสนุนประเด็นด้านลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ หรืออื่นๆ เช่น โครงการพันธบัตรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง (Gender Bond) การให้บริการบัญชีเงินฝากสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น
Sustainable cities and communities
ส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก เช่น กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา)
Responsible consumption and production
ดำเนินการบริหารจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ซ้ำ เช่น โครงการ “Krungsri Zero Waste” โครงการความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “Care the Bear” เป็นต้น
Climate action
 • สร้างความตระหนักแก่พนักงานในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ
 • ส่งเสริมการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ด้วยการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารสำนักงานใหญ่ กรุงศรี
Life below water
ส่งเสริมการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา
Life on land
สนับสนุนการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางบก เช่น โครงการปลูกป่าเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี โครงการความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สีเขียว “Our Khung Bangkachao” บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เป็นต้น
Peace and justice strong institutions
 • ยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการธนาคารอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและพิจารณามิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
 • ส่งเสริมนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรืออื่นๆ
Partnerships for the goals
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ