บริษัทในเครือ


บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ให้บริการไมโครไฟแนนซ์ ในรูปแบบของสินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท และสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง นอกจากนี้ยังเป็นโบรกเกอร์ประกันวินาศภัยที่มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ ให้บริการจำหน่ายประกันวินาศภัย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยโรคมะเร็ง โดยยังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ให้เป็นแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและโปร่งใสแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย สะท้อนออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
ข้อมูล: 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 088 088 0880
แฟกซ์: -
เว็บไซต์: www.ngerntidlor.com
หุ้นที่ออกจำหน่าย ชนิด: สามัญ / บุริมสิทธิ
หุ้นที่ออกจำหน่าย จำนวน: 134,648,793 / 222,000
สัดส่วนการถือหุ้น:49.99 %กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ