บริษัทในเครือ


/bank/getmedia/63567092-1583-4213-ac97-bc5ac0a3ba69/sub-03.png.aspx
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อบัตรเครดิต
ข้อมูล: อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 0-2627-8000
แฟกซ์: -
เว็บไซต์: www.firstchoice.co.th
หุ้นที่ออกจำหน่าย ชนิด: สามัญ
หุ้นที่ออกจำหน่าย จำนวน: 59,250,000
สัดส่วนการถือหุ้น:99.99 %กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ