อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภท สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
(ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2562)
บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 (ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2562)
 (193 kB)
บริการระบบชำระเงินระหว่างประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
 (264 kB)
บริการตราสารทางการเงินในประเทศ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
 (188 kB)
บริการตู้นิรภัย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 (ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2562)
 (86 kB)
ค่าธรรมเนียมบริการบริหารเงินสด เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561)
 (254 kB)
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (2)-(5) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
 (228 kB)
บริการขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน และ Statement เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2561)
 (98 kB)
ค่าบริการต่าง ๆ ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan) ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 (ประกาศวันที่ 4 กันยายน 2561)
 (104 kB)
อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
(ประกาศวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
<1     2    3>

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ