อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประกาศธนาคารฉบับใหม่

ยกเลิกตารางอัตราดอกเบี้ย ตั๋วแลกเงิน
ประกาศวันที่ : 29 มิถุนายน 2555
 (86 kB)

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและประกาศอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ