วันที่ 14/08/2563 เวลา 08:59 รอบที่ 1

Currency *Annual
Revenue (THB)
1 MONTH 3 MONTH 6 MONTH
BUY SELL BUY SELL BUY SELL
 USD50-200 Mio-0.702.00-0.102.700.503.60
 USD200-500 Mio-0.702.00-0.102.700.503.60

The above rates are subject to change without prior notice, Unit : Satang
*The above rates are indicative for:
                               a) Customer who transaction amount is over 10,000 USD per deal.
                              b) Customer who has never been in a default on debt's payment.
Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group
Global Markets Group Telephone number 0-2021-6338-39, 0-2021-6370-71, 0-2021-6391-92, 0-2021-6328, 0-2021-6334
*Reference: อ้างอิงการ Quote rate ตามคุณลักษณะของผู้ประกอบการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝตง.(41) 1241/2562

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ