แบบฟอร์มสำหรับลูกค้า HSBC


ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากและคำขอใช้บริการ (บุคคลธรรมดา)
ประกาศวันที่ : 08 พฤษภาคม 2555
 (1.4 MB)
ใบคำขอเปิดบัญชีส่วนของผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
ประกาศวันที่ : 08 พฤษภาคม 2555
 (943 kB)
สาขาธนาคารกรุงศรีที่รองรับการโอนเงินจาก HSBC
ประกาศวันที่ : 08 พฤษภาคม 2555
 (327 kB)
กรุงศรีคำสั่งโอนเงินทาง E-mail / Fax
ประกาศวันที่ : 26 เมษายน 2555
 (696 kB)
How to fill Instruction for Money Transfer
ประกาศวันที่ : 26 เมษายน 2555
 (299 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ