ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน


ลูกหนี้การค้า
% ขายเชื่อ  
 %
* กรุณากรอก % ขายเชื่อ
* กรุณากรอก % ขายเชื่อ ให้ถูกต้อง
เทอม (วัน)  
 วัน
* กรุณากรอกเทอม (วัน) ของลูกหนี้การค้า
* กรุณากรอกเทอม (วัน) ของลูกหนี้การค้า ให้ถูกต้อง
ยอดขายต่อปี *
 บาท
* กรุณากรอกยอดขายต่อปี ของลูกหนี้การค้า
* กรุณากรอกยอดขายต่อปี ของลูกหนี้การค้า ให้ถูกต้อง
เจ้าหนี้การค้า
% ซื้อเชื่อ  
 %
* กรุณากรอก % ซื้อเชื่อ
* กรุณากรอก % ซื้อเชื่อ ให้ถูกต้อง
เทอม (วัน)  
 วัน
* กรุณากรอกเทอม (วัน) ของเจ้าหนี้การค้า
* กรุณากรอกเทอม (วัน) ของเจ้าหนี้การค้า ให้ถูกต้อง
ยอดซื้อต่อปี *
 บาท
* กรุณากรอกยอดซื้อต่อปี ของเจ้าหนี้การค้า
* กรุณากรอกยอดซื้อต่อปี ของเจ้าหนี้การค้า ให้ถูกต้อง
สต๊อกสินค้า
เทอม (วัน)  
 วัน
* กรุณากรอกเทอม (วัน) ของสต๊อกสินค้า
* กรุณากรอกเทอม (วัน) ของสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้อง
ยอดซื้อต่อปี *
 บาท
* กรุณากรอกยอดซื้อต่อปี ของสต๊อกสินค้า
* กรุณากรอกยอดซื้อต่อปี ของสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้อง
* ระบบไม่สามารถคำนวณได้ โปรดพิจารณากรอกข้อมูลใหม่
* ระบบไม่สามารถคำนวณได้ โปรดพิจารณากรอกข้อมูลใหม่

เครื่องมือคำนวณ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ