ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) กรุงศรีมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุซึ่งพันธกิจในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

กรุงศรีมีพันธกิจในการ “มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคที่ก้าวสู่เวทีโลกด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสนองต่อความต้องการของลูกค้า” โดยมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าองค์กรจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมแบ่งปัน และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

เรามุ่งให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้พนักงานของกลุ่มธุรกิจทุกคนมีจิตสำนึกแห่งการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม รับผิดชอบต่อความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมโดยรวม ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (CSR-in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ในปี 2561 ธนาคารยังคงเดินหน้าตามกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 หมวด (The 4 CSR Pillars) ได้แก่
  1. การสร้างคุณค่าความยั่งยืน (Creating Sustainability Value)
  2. การตอบแทนคืนสู่สังคม (Giving Back to Community)
  3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Preserving Environment)
  4. การสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือ (Providing Financial Support)
ในฐานะหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) กรุงศรีมีความมุ่งมั่น ที่จะบรรลุซึ่งพันธกิจในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฎิบัติสากล ซึ่งคำนึงถึงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

100 ท่านแรกรับบัตร Starbucks
มูลค่า 100 บาท
เพียงร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ Krungsri.com