ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในอันที่จะเกื้อกูลสังคมในทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบแทนแก่สังคมและชุมชนที่พนักงานธนาคารอาศัยอยู่และที่ธนาคารเข้าไปดำเนินธุรกิจ

การดำเนินกิจกรรมสังคมของธนาคารมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานธนาคาร ผ่านรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 68 ปีของการดำเนินธุรกิจ ธนาคารได้ดำเนินกิจกรรมสังคมในโครงการที่ธนาคารริเริ่มขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมสังคมขององค์กรสาธารณกุศล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การบริจาคเพื่อการกุศลต่าง ๆ ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งเน้นให้ความสำคัญกิจกรรมสังคมทางด้านการศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ในปี 2556 ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เยาวชนและการศึกษา และสานต่อโครงการ "Earth Care" ภายใต้แนวคิดหลัก "ประหยัดพลังงาน ลดสร้างมลภาวะ เติมป่าสีเขียวให้โลก" และ โครงการ "กรุงศรี... สานฝันเยาวชนคนดี"

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ