ประวัติความเป็นมา


"จดหมายเหตุกรุงศรี"

รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" ได้ผลิตขึ้นเมื่อ พ.ศ.2528 ในรูปแบบของสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ความยาว 1 นาที เพื่อเสนอสาระความรู้ให้แก่ประชาชนและเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม โดยออกอากาศในช่วงเวลาข่าวภาคค่ำทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นับเป็นรายการสารคดีสั้นรายการแรกที่ได้ออกอากาศในช่วงเวลาข่าว และยังคงออกอากาศในช่วงเวลาเดิมต่อเนื่องทุกวันมายาวนานถึง 24 ปี

เนื้อหาหลักของรายการคือ การนำเสนอเหตุการณ์ และเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวของประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นมาของชาติพันธุ์ ทั้งนี้ข้อมูลและบทรายการได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการระดับแนวหน้าของไทย เสนอเรื่องราวตามความชำนาญ และความถนัดของแต่ละท่าน อาทิ
  • คุณจุลทัศน์ พยาฆรานนท์
  • คุณสมบัติ พลายน้อย (ส.พลายน้อย)
  • คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ
  • คุณพิเศษ เจียจันทร์พงษ์
  • คุณสมชาย ณ นครพนม
  • คุณพรพรรณ จันทโรนานนท์
  • คุณเอนก นาวิกมูล
  • คุณบุหลง ศรีกนก ฯลฯ

รวมทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูลวิชาการ และสถานที่ในการถ่ายทำจากสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานวัฒนธรรมของทุกจังหวัด สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ