มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 Share
0

กรุงศรีช่วยเหลือลูกค้า
ให้ผ่านวิกฤตผลกระทบจาก COVID-19
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2
สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี
(สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล)
พักชำระหนี้เงินต้น

สูงสุดไม่เกิน
3 เดือน  
พักชำระหนี้
เงินผ่อนชำระค่างวด
สูงสุดไม่เกิน
3 เดือน
ปรับลดจำนวน
เงินผ่อนชำระค่างวด
สูงสุดไม่เกิน
30%  
เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียน
เป็นผ่อนชำระค่างวด
สูงสุดไม่เกิน
48 เดือน (สินเชื่อส่วนบุคคล)
เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม
 •   โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 •   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 •   ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 •   สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 •   หมายเหตุ : เฉพาะสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อส่วนบุคคล
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID19
ลูกค้าธนาคารกรุงศรี
ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ
คลิก หรือ สอบถามโทร 1572
กรุงศรีพร้อมช่วยเหลือ SME
เพื่อเยียวยาธุรกิจตามมาตรการของ ธปท.
ธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
มาตรการที่ 1
พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
6 เดือน
สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ
ที่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน
100 ล้านบาทและเป็นลูกหนี้ดี

เริ่ม 23 เมษายน - 23 ตุลาคม 2563
ของยอดหนี้คงค้าง
ณ วันที่ 19 เมษายน 2563
มาตรการที่ 2
กู้เสริมสภาพคล่อง
สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงิน
สินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาทและเป็นลูกหนี้ดี

กู้ได้ 20% ของยอดหนี้คงค้าง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

อัตราดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี
ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
(ทั้งนี้การให้สินเชื่อใหม่นั้นเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคาร)
ลูกค้าธนาคารกรุงศรี
ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ
facebook Krungsri Business Empowerment
ลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
"กรุงศรี คอนซูมเมอร์"

กับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผลกระทบจาก COVID-19

มาตรการที่ 1
ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ

โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้ง
ความจำนงกับบริษัท
มาตรการที่ 2
พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้ง
ความจำนงกับบริษัท
โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง
มาตรการที่ 3
ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ผ่านแอป UChoose เท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
 • ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการ
 • โปรดศึกษาเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการที่ Website ของบริษัทฯในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์
 • พร้อมลงทะเบียนผ่านโมบายแอป Uchoose ได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
ดาวโหลดฟรี โมบายแอป UChoose ได้ที่
appstore playstore
ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ระยะที่ 2
ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด
30%
ของค่างวดเดิม
หรือ
พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) สูงสุด
3 เดือน
ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า
คุณสมบัติเบื้องต้น:
 1. เป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยขอความช่วยเหลือ หรือลูกค้าที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการระยะแรก
 2. เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 3. ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 4. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฎหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
เอกสารประกอบการพิจารณา:
 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก COVID ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก COVID ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน
**หมายเหตุ: ข้อ 3. และ ข้อ 4. กรณีมีผู้ค้ำประกัน

รายละเอียดและเงื่อนไข
 •   มาตรการนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เท่านั้น
 •   ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวด หรือก่อนโครงการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ระยะที่ 2 มีผลในรอบบัญชีที่จะถึงกำหนดชำระ
 •   ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของกรุงศรี ออโต้
 •   กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้ารว่มโครงการช่วยเหลือระยะที่ 2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
 •   อนึ่ง ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือระยะที่ 2 จะไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่กับกรุงศรี ออโต้ ได้ตามระยะเวลาที่กรุงศรี ออโต้ กำหนด
กรณีลูกค้ายืนยันได้รับผลกระทบ
โปรดดำเนินการยื่นคำร้อง คลิก และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับข้อความทาง SMS
หรือ สอบถามโทร 02-740-7400 กด 3 หรือ 5
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด
รวมช่องทาง การติดต่อ เพื่อความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากวิกฤต COIVID-19
ธนาคารกรุงศรี
สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี
 
Call Center
1572
 
เว็บไซต์
www.krungsri.com
 
Facebook
KrungsriSimple
กรุงศรี ออโต้
สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้
 
Call Center
02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5
 
เว็บไซต์
www.krungsriauto.com
 
Facebook
KrungsriAuto
 
LINE
กรุงศรี ออโต้ (@KrungsriAuto)
กรุงศรี คอนซูเมอร์
บัตรเครดิต กรุงศรี
 
Call Center
02 646 3555
 
เว็บไซต์
www.krungsricard.com
 
Facebook
KrungsriCard

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 
Call Center
02 345 6789
 
เว็บไซต์
www.firstchoice.co.th
 
Facebook
KRUNGSRI.First.Choice

บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
 
Call Center
02 627 8111
 
เว็บไซต์
www.centralthe1card.com
 
Facebook
CentralThe1CreditCard

บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า
 
Call Center
1712
 
เว็บไซต์
www.tescolotusmoney.com
 
Facebook
Tescolotusmoney


ย้อนกลับ  

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ