มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

0 Share
0

1. คุณสมบัติของลูกค้า
 • ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มธุรกิจ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • พักชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ย 6 เดือน
 • รับสิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน
 • ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ และไม่เสียประวัติในรายงานเครดิตบูโร
มาตรการช่วยเหลือพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 63
สำหรับภาระสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคาร ณ วันที่ 19 เม.ย. 63 ตามพระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เม.ย. 63 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 เม.ย. 63) และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส.1.3/2563
เรื่อง การชะลอการชำระหนี้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 22 เม.ย. 63 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 63
หากลูกค้าต้องการชําระหนี้ตามปกติ
ลูกค้าสามารถชําระหนี้ ผ่านช่องทางดังนี้
สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา
KMA-Krungsri Mobile App
Krungsri ATM
Krungsri Online /
Krungsri Business Online
ผู้ดูแลความสัมพันธ์
(RM – Relationship Manager)
ศูนย์ธุรกิจการค้าต่างประเทศ
(Krungsri Business Center : KBC)
3. แนวทางการสละสิทธิ์การพักชำระหนี้ โดยลูกค้ายินดีจ่ายชำระหนี้ตามปกติ
สำหรับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ และไม่ประสงค์จะรับสิทธิการพักชำระหนี้ โปรดดำเนินการดังนี้
โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านธนาคารโดยกรอกรายละเอียดลงใน หนังสือแจ้งขอให้หักบัญชีตามปกติ (Download เอกสาร)
ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด และ Print ออกมาเพื่อลงนาม
นำส่งให้ธนาคาร เจ้าหน้าที่สาขา หรือ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ (RM – Relationship Manager) เพื่อธนาคารจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ต่อไป
ข้อดี

ไม่มีรายจ่ายดอกเบี้ยทบต้นที่เพิ่มขึ้นในช่วงพักชำระหนี้ฯ
ภาระหนี้เงินต้นลดลงตามปกติ
หมายเหตุ
หากประสงค์ให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้ตามปกติ ให้นำส่งแบบฟอร์มนี้กลับมายังธนาคาร ภายใน วันที่ 15 ของเดือน เพื่อให้การตัดเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถดำเนินการภายในเดือนดังกล่าวได้ทัน ขอให้ท่าน นำส่งเอกสารที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจมายังผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของท่าน หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

4. รูปแบบการชำระ ตามประเภทวงเงิน
เงินกู้ระยะยาว (T/L) ทั้งแบบ ชำระปกติ และ พักชำระหนี้
ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และ ข้อมูลที่แสดงจำนวนดอกเบี้ยเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
กรณีลูกค้ามีหนี้เงินกู้ค้างชำระ (เงินต้น) จำนวน 1,000,000 บาท
กรณีที่ 1 การผ่อนชำระตามปกติ หรือ ไม่ได้พักชำระหนี้
แนะนำให้เลือกชำระตามปกติ เพื่อลดยอดเงินต้นและภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
กรณีที่ 2 การพักชำระหนี้ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย
ในช่วง 6 เดือนที่พักชำระหนี้ ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติ
 
หมายเหตุ:
กรณีลูกค้าที่อายุสัญญาจะครบกำหนดก่อนสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ฯ
ช่วงพักชำระหนี้
 • ไม่มีการผ่อนชำระ และธนาคารยกเลิกหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Debit) ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บ หรือหักบัญชี
 • ธนาคารยังคิดดอกเบี้ยตามปกติ โดยคำนวณจากเงินต้นคงเหลือ
หลังพักชำระหนี้
 • ชำระหนี้งวดที่พักชำระไปจนครบ
กรณีลูกค้าที่อายุสัญญาครบกำหนดหลังมาตรการพักชำระหนี้ฯ
ช่วงพักชำระหนี้
 • ไม่มีการผ่อนชำระ และธนาคารยกเลิกหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Debit) ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บ หรือหักบัญชี
 • ธนาคารยังคิดดอกเบี้ยตามปกติ โดยคำนวณจากเงินต้นคงเหลือ
หลังพักชำระหนี้
 • กลับมาชำระปกติ ตามเงื่อนไขการผ่อนชำระเดิม จนชำระหนี้เสร็จสิ้น
 • ยอดที่ชำระคืน ธนาคารจะเรียกชำระดอกเบี้ยทีเกิดในช่วงพักชำระก่อน หรือจะเรียกเก็บเป็นงวดสุดท้าย หรือจะขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ ขึ้นกับการพิจารณาของธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
กรณีเบิกใช้สินเชื่อไม่เต็มวงเงิน
หากลูกค้าต้องการหมุนเวียนบัญชีต่อไปสามารถเบิกใช้วงเงิน เพิ่มเติมตามปกติ โดยธนาคารยังคิดดอกเบี้ยทบต้นตามปกติ
กรณีเบิกใช้สินเชื่อเต็มวงเงิน
ได้รับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ ในระหว่าง มาตรการพักชำระหนี้ฯ ถ้าไม่มีการชำระไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ โดยธนาคารยังคงคิดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N)
ช่วงพักชำระหนี้
 • ต่อตั๋วสัญญาโดยจะต่ออายุตั๋วให้อัตโนมัติ ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย
 • ธนาคารยังคิดดอกเบี้ยตามปกติ โดยใช้ดอกเบี้ยที่ระบุในตั๋วสัญญา ใช้เงินเดิม จนกระทั่งมีการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ หลังพ้น ระยะเวลาการพักชำระหนี้แล้ว
หลังพักชำระหนี้
 • ธนาคารเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่
 • ชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่
 
สินเชื่อ Trade Finance
 • ได้รับสิทธิพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับรายการสินเชื่อ Trade Finance ที่มีภาระคงค้าง ณ วันที่ 19 เม.ย. 63 เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ระยะเวลาพักชำระหนี้ตั้งแต่ 23 เม.ย.63 ถึงวันที่ 22 ต.ค. 63) โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่เพื่อขอพักชำระหนี้
 • ในช่วงระยะเวลาพักชำระหนี้ตามมาตรการพักชำระหนี้ฯ ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยตามปกติ จนถึงวันสิ้นสุดตามมาตรการพักชำระหนี้ฯ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในเอกสารสัญญา และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับเดิม
 • ลูกค้ายังคงมีภาระหน้าที่ในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดคืนแก่ธนาคารเมื่อสิ้นสุด ตามมาตรการพักชำระหนี้ฯ
สินเชื่อ Trade Finance ประกอบด้วยบริการ ดังนี้
 • บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) และบริการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อในประเทศ (Trust Receipt Domestic)
 • บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)
 • บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกและตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต (Purchase/Discount Export Bill for Collection and Letter of Credit)
 • บริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกภายใต้การโอนเงินเข้า (Export Discount under Open Account)
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลสินเชื่อ Trade Finance เพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแล หรือติดต่อศูนย์ธุรกิจการค้าต่างประเทศฯ ที่ท่านใช้บริการ
สอบถามเพิ่มเติมโทร
0 2296 6262 หรือ 0 2626 2626


ย้อนกลับ  

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ