มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

0 Share
0

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ
 
 • I. มาตรการผ่อนปรนสินเชื่อ
  • 1) สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งมีวงเงินกลุ่มกับธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท (ไม่นับรวมสินเชื่อภาระผูกพัน) และไม่ได้มีสถานะลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ (NPL) ณ. 31 ธันวาคม 2562
   • ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน โดยอัตโนมัติ ในช่วง เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563
   • หากลูกหนี้ไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการนี้สามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลท่าน หรือ ผ่อนชำระตามปกติ
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนปรนดังกล่าว
  • 2) สำหรับผู้ประกอบการอื่นๆ ที่แสดงความต้องการมายังธนาคาร ธนาคารพร้อมพิจารณาผ่อนปรน ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น
   • ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวไม่เกิน 2% เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
   • พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
   • ลดค่างวดการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
   • ขยายอายุวงเงินสินเชื่อระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
   • ขยายวันครบกำหนดธุรกรรมสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • II. สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งมีวงเงินกลุ่มกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท (ไม่นับรวมสินเชื่อภาระผูกพัน)
  • ธนาคารพร้อมสนับสนุนเงินให้สินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 2% โดยไม่ต้องมีหลักประกันเพิ่ม สำหรับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
  • อายุวงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ปี
  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการพิจารณาสินเชื่อ


ย้อนกลับ  

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ