ประกาศโดยกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์

0 Share
0

กรมสรรพากร
ตามที่ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
  1. ดอกเบี้ยเงินฝากของทุกบัญชีออมทรัพย์ที่ผู้ฝากเงินได้รับจากทุกธนาคารมีจำนวนรวมกันต้องไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดปีภาษี
  2. ชื่อบัญชีเงินฝากและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ผู้ฝากเงินต้องแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อธนาคารผู้รับฝากเงิน)
  3. ผู้ฝากเงินต้องยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากของทุกบัญชีออมทรัพย์ที่มีกับธนาคารให้แก่กรมสรรพากร
  4. หากผู้ฝากเงินฝากรายใดไม่ยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีออมทรัพย์ที่มีกับธนาคารให้แก่กรมสรรพรกร จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือ (ตามแบบที่ธนาคารกำหนด) ซึ่งทำให้ผู้ฝากเงินรายนั้นจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีออมทรัพย์ และธนาคารจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี) สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากของทุกบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้ฝากเงิน แม้ว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ผู้ฝากเงินได้รับจากบัญชีออมทรัพย์ทุกบัญชีรวมกันจะมีจำนวนไม่เกิน 20,000 บาทตลอดปีภาษีก็ตาม


ย้อนกลับ  

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ