ประกาศธนาคาร

/bank/getmedia/13d9061d-b371-4267-91c6-5e883475567f/KrungsriAd.png.aspx
รายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช...
30 สิงหาคม 2562
ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการ
/bank/getmedia/13d9061d-b371-4267-91c6-5e883475567f/KrungsriAd.png.aspx
การเปิดเผยข้อมูล
15 สิงหาคม 2562
ข้อมูลแสดงคุณภาพการให้บริการ ปี 2562
/bank/getmedia/13d9061d-b371-4267-91c6-5e883475567f/KrungsriAd.png.aspx
การคุ้มครองเงินฝาก
11 กรกฎาคม 2562
มาตรการรัฐที่คุ้มครองประชาชน โดยเป็นหลักประกันให้กับผู้ฝากว่า หากสถาบันการเง...
/bank/getmedia/13d9061d-b371-4267-91c6-5e883475567f/KrungsriAd.png.aspx
ประกาศโดยกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหร...
28 มิถุนายน 2562
ตามที่ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) กำหนดหล...
/bank/getmedia/df6510ee-59ba-472b-b14e-179f672eb759/customers-satisfaction-survey-thumbnail.jpg.aspx
โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มาใช้บริการ ผ่านช่องทางของธนาคาร...
01 มกราคม 2562
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จ...
/bank/getmedia/13d9061d-b371-4267-91c6-5e883475567f/KrungsriAd.png.aspx
ข้อความประชาสัมพันธ์ กรณีเช็คแก้ไขข้อความ
11 ธันวาคม 2561
ด้วยปัจจุบันสถิติการทุจริตจากการใช้เช็คในประเทศไทยมีอยู่พอสมควร อันเป็นผลให...

หน้าที่ <1     2>

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ