การรับเรื่องร้องเรียน

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในเรื่องหรือข้อสงสัยว่าหน่วยงานและพนักงานของธนาคารได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนด้วยความสุจริต
 
2. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของธนาคาร สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายังธนาคารได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า หน่วยงาน หรือพนักงานของธนาคารมีการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร โดยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
  • การสมัครงาน
  • แบบสำรวจหรือการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร
  • การเสนอขายสินค้าหรือบริการ
  • การขอเงินบริจาค
  • เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการได้
  • เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโดยรวมของธนาคาร
 
3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ธนาคารจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
ธนาคารจัดให้มีหน่วยงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ
 
5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุ รายละเอียดที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ มายังช่องทางต่อไปนี้
ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ของธนาคาร แนะนำ/ร้องเรียนบริการ คลิกที่นี่
 
ช่องทางที่ 2 ติดต่อ Krungsri Simple Fanpage โดย คลิกที่นี่
 
ช่องทางที่ 3 ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า 1572 (ต่างประเทศ โทร 66-2296-2000 # 1)
 
ช่องทางที่ 4 ติดต่อ สาขาธนาคาร คลิกที่นี่
 
ช่องทางที่ 5 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
ส่วนประสานงานเรื่องร้องเรียน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม 10120

 

หากท่านต้องการติดต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ ดังนี้

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
  • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (คุณพจนีย์ ธนวรานิช) หรือ
  • กรรมการตรวจสอบ (คุณวิรัช ไพรัชพิบูลย์) หรือ
  • กรรมการตรวจสอบ (ดร.จำลอง อติกุล) หรือ
  • กรรมการตรวจสอบ (คุณทองอุไร ลิ้มปิติ)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม 10120
 
ช่องทางที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
 
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศศง.) คลิกดูรายละเอียด
 

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ