หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร

ข้อบังคับของธนาคาร
ประกาศวันที่ : 03 สิงหาคม 2563
 (835 kB)
หนังสือบริคณห์สนธิ
ประกาศวันที่ : 03 พฤษภาคม 2562
 (920 kB)

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ