หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร

หนังสือบริคณห์สนธิ
ประกาศวันที่ : 03 พฤษภาคม 2562
 (920 kB)
ข้อบังคับของธนาคาร
ประกาศวันที่ : 03 พฤษภาคม 2562
 (5.5 MB)

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ