รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ
นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
นายแดน ฮาร์โซโน่ ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล
นายยูโซะ นาคาดะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น
นางวรนุช เดชะไกศยะ ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ
นางสาวภาวนา เนียมลอย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบภายใน
นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง
นายตรรก บุนนาค ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์
นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย
นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์
ดร. เมธินี จงสฤษดิ์หวัง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล
นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายโยอิจิโระ ซึคาโมโตะ รองประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น
นายซึโทมุ คามากาตะ รองประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล
นายโคทาโระ คาโตะ รองประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ
นายธริษตรี กฤตสรรค์วงศ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางคัจรียา จงไพศาลสกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ร่วมด้านปฏิบัติการ
นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ร่วมด้านปฏิบัติการ
นายโยชิโอะ อุเอะยามะ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
นายสิทธิไชย มหาคุณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ
นางยิ่งลักษณ์ คงคาสัย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน
นายปิติ กระแสเศียร รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
นายมาซาชิ มิยาซากิ รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
นายมิตซูอากิ ยะซูอิ รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง
นายมาซาฮิโระ มัตสึโมโตะ รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน
นายชินอิจิโระ นามิกิ รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์
นายอุดมการ อุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี
นางกฤติยา ศรีสนิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
นางสาวศิริพร สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงศรี
นายสมหวัง โตรักตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
นายคงสิน คงคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
นางสาวภิสรา พัฒนศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน กลุ่มงานการเงิน
นายเกรียงศักดิ์ จงสุขกิจพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการบัญชี กลุ่มงานการเงิน
นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกำกับดูแลความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านการเงิน กลุ่มงานการเงิน
นางอกนิษฐ์ แมททิสัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนทางการเงินกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและลูกค้าบุคคล กลุ่มงานการเงิน
นายแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล ผู้บริหารสายงานกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร
นายทศพร รัตนมาศทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวมณฑิรา อารยางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวพิตกุล ภัคโชตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวเยาวลักษณ์ จรรยาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวดมิศา พิศิษฐวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายยุกต์ ศุทธรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายบุญรักษ์ ปิ่นภูวดล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายนิทัศน์ เลิศพิทยานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายอนุพนธ์ เซ็นสาส์น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายฐิติวร โชตยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางปณิชา บุรพรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางชุลิดา แท่นเพ็ชร์รัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายภิญโญ จันทสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวธนิตา กิตติศาสตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายพยุง ลีวงศ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายทิตวัฒน์ อัศเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวชญาน์ธิป พันธุ์มณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางโชตินาถ ยงสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวสุกัญญา รัตนอมรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางคาริต้า โมราเลส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกิตติ อุดมเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกฤตภัค สุวรรณผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางนิตยา อุ่นหิรัญสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายณัฐพล ลือพร้อมชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางอรวรรณ สุจริตตายน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายศรัณย์ ศศะนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสุณีย์ นนทิการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโมโตฮิสะ นาคากาวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวเตชินี อุดมวัจนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางฉัตรฤดี งามวลัยรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายอิอิจิโระ ทาคาฮาชิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางบุษบาจันทน์ กุญจนาทคุณาวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธงชัย วาจาพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายประกอบ เพียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาววนิดา ผลเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโมโตฮิเดะ ชิมิซุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้บริหารสายงานกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร
นายสมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายอมฤต เหล่ารักพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางกมลทรรศน์ นลินทรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสิเวศ โรจนสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโยชิคาซู นาคาตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวกมลวรรณ อิ่มฤทัยเจริญโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางอริษา ปัญญากิตติวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกิตินันท์ ตุ่มเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายปัญญา พงศานรากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายมงคล เมฆาธานินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายปรีชา เอนกวศินชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวศรีสุดา นิตติวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวพัชรินทร์ บุญล่ำสัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายบุนเซอิ โอคุโบะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

 

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ