โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญเกินกว่า 0.5%
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (Record Date ล่าสุด)
(หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 7,355,761,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท)
 
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. MUFG BANK, LTD.  5,655,332,146 76.88*
2. บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด 166,536,980 2.26
3. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 166,478,940 2.26
4. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด  166,414,640 2.26
5. บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด 166,151,114 2.26
6. บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด 163,112,900 2.22
7. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 160,789,220 2.19
8. บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด 158,726,810 2.16
9. บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด  157,889,440 2.15
10. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด 51,421,714 0.70
11. บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด 48,528,834 0.66
  ผู้ถือหุ้นอื่น 294,379,035 4.00
  รวม 7,355,761,773 100.00

* เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เมื่อรวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวรายอื่นแล้วเท่ากับ 76.90%
 
ดาวน์โหลด
PDF Icon

 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ